Javascript etkin değil.

Cilau'l Hatır

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Cilau'l Hatır Hakkında

Eserin tam adı "Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir" şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyâsına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize "Bâtınî ve zâhirî konularda gönül dünyâsına yansıyan fikirlerin cilâsı" şeklinde çevirmek mümkündür.

Cilâu'l-hâtır, Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî'nin adeta devamı niteliğindedir. Meclislerden yani sohbetlerden oluşmaktadır.

Bu vaaz ve sohbetlerin tamamı tasavvufla ilgilidir. İlk sohbetin târihi 9 Receb 546/1152, son meclisin tarihi ise 24 Ramazan 546'dır. Başka bir deyişle Cilâu’l-Hâtır Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin yaklaşık 2,5 aylık vaazlarını bir araya getirmektedir.

Eserde yer alan sohbetlerde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri insanı derinden etkileyen kendine has üslubuyla gönüllere hitap etmekte ve insanı kalbinde Aziz ve Celil olan Allah'a perde olan masivayı terk etmeye, şirkin gizlisinden ve açığıdan uzaklaşmaya çağırmaktadır. Onun nasihatlerindeki ayet ve hadis-i şerifler ışığında naklettiği her cümle bir hikmet incisidir.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme Eden: Prof. Dr. Dilaver Gürer
Sesli Kitap Toplam Süre: 9 Saat 16 Dakika
Seslendiren: Çetin Oral
Hazırlayan: Meviza

Ramazan ve Oruç

16 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey cemaat! Himmetlerinizi (gayretlerinizi) yemeye içmeye yoğunlaştırmayın. Bu düşük bir gayrettir, himmettir. Yemeye içmeye müptela oldunuz; halbuki rızık konusunda garantiniz var. O halde niçin ona yoğunlaşıyorsunuz? Yemeyen ve içmeyen, “Samed” (her şey kendisine muhtaç) olan Allah Teâlâ ne yücedir! O...
DAHA FAZLASI

İhlas - İnfak

26 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Dünya işlerine sizden aşağıda olanların gözüyle bakın, âhiret işlerine ise sizden yüksekte olanların gözüyle bakın. Sâlihlerden birisi bir bayram günü bakla satın almış, yemeye başlamış ve şöyle demiş: “Acaba, böyle bir günde benim gibi yağsız ve tuzsuz bakla yiyen başka...
DAHA FAZLASI

Cennet Nimetleri

26 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey dünyayı talep edenler! Dünya geçicidir, yorucudur. Bâkî olan cennete talip olun; zira o rahatlık yeridir, nimetler yurdudur, şükür evidir. Orada ne namaz, oruç, hac, zekât, belalara, hastalıklara, yaralara sabretme ve fakirlik vardır, ne de oradan çıkma korkusu vardır. Ey...
DAHA FAZLASI

Belaya Sabretmek - Tevhid- Vera

26 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Yazık size! Teferruatı asıl yaptınız; merzûku Râzık, yani rızık verilen kimseyi rızık veren, memlûkü mâlik yani köleyi efendi, fakiri zengin, âcizi kuvvetli, ölüyü diri yaptınız. Sizde hayır yok. Size de uymuyoruz, sizin görüşünüzü de doğru kabul etmiyoruz. Bilakis sizden uzak...
DAHA FAZLASI

Zikir - Muhasebe (Nefsi Hesaba Çekme)

26 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey dünyanın talipleri! Ey dünyanın âşıkları! O, cennete nisbetle sadece bir hizmetçi değil midir? Cennet ise gerçek şereftir ve asıldır. Ahmed b. Hanbel (Allah ona rahmet eylesin) şöyle dermiş: “Dünya sevgisini bertaraf edip sinelerini Kur’ân ile dolduran kalpler azizdir, kıymetlidir.....
DAHA FAZLASI