Meviza

Cilau'l Hatır'dan Dualar

Cilau'l Hatır'dan Dualar

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Dua
9 Temmuz 2013
6
41.862

"Allah’ım! Bizi razı olduğun şeyde muvaffak kıl. Âmin.” (1. sohbet)

“Allah’ım! Bizi müminlerden eyle. Münafıklardan eyleme. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (2. sohbet)

"Allah’ım! Bizi, seni razı eden ve bizden razı olacağın şeye muvaffak kıl! Ey âlemlerin Rabbi! Âmin.” (3. sohbet)

"Allah’ım! Bizi her halimizde muhafazan altına al. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (4. sohbet)

"Allah’ım! Bizi söz ve fiil olarak, halvet veya celvet halinde, şeklen ve mana olarak, bütün ahvalimizde sabredenlerden ve sabredenlere uyanlardan eyle. Âmin.” (5. sohbet)

"Allah’ım! Dünya ve ahiret işlerimizi sen yürüt. Bizi ne nefislerimize, ne de mahlukatından başka birisinin eline bırak. Âmin.” (6. sohbet)

"Allah’ım! Bizi affet. Bize affınla muamele et. Bize hilminle, kereminle muamele et. Senden uzaklaştırma. Sana muvafakat ile bizi rızıklandır. Âmin.” (7. sohbet)

"Allah’ım! Bizi, Sana taatte muvaffak kıl. Sana isyan etmekten uzak tut. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (8. sohbet)

"Allah’ım! Her halimizde, sana karşı güzel edeple bizi rızıklandır. Âmin.” (9. sohbet)

"Allah’ım! Bizler her türlü günahtan, her türlü hatadan sana tövbe ederiz. Bir daha onlara asla dönmeyeceğiz. Rabbimiz! Unuttuğumuz ve hata yaptığımızda bizi sorguya çekme. Rabbimiz! Hidayete erdikten sonra kalbimizi saptırma. Ey günahları bağışlayan! Bizi bağışla. Ey ayıpları örten! Ayıplarımızı ört. Âmin.” (10. sohbet)

"Allah’ım! Bizi bütün hâlimizde sadakat ile rızıklandır. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (11. sohbet)

"Allah’ım! Dinimizi, imanımızı ve bedenimizi kurbiyetin ile koru. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (12. sohbet)

"Allah’ım! Kalplerimizi gafletlerinden uyandır. Bizi sana uyandır. Sana hizmet etmeyi bizlere muvaffak eyle. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (13. sohbet)

"Allah’ım! Benim ve şu cemaatin tövbesini kabul eyle. Beni ve onları hidayete ulaştır. Allah’ım! Bize kurbiyetinin lezzetini tattır. Sana güzel dualar etmeyi, seninle sevinmeyi nasip et. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (14. sohbet)

"Allah’ım! Bize helal rızık ver. Haram ile bizim aramızı uzak et. Bize fazlından, hayrından ve kurbiyetinden rızık ver. Kalplerimizi, sırlarımızı ve bütün uzuvlarımızı helal ile rızıklandır. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (15. sohbet)

"Allah’ım! İşlerimizi üstlen! Bizi ne nefsimize, ne de yarattıklarından herhangi birisine dayandır. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (16. sohbet)

"Allah’ım! Ölümden önce uyanıklık ile, ölümden önce tövbe ve hidayet ile, ölümden önce marifet ile, ölümden önce kapına dönmek ile, ölümden önce kurbiyet evine girmek ile bizleri rızıklandır. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (17. sohbet)

"Allah’ım! Gaflet uykularımızdan bizi uyandır. Bütün ahvalimizde bizim üstümüzü ört; hayırda da, şerde de üstümüzü ört. Bizimle senin gayrın arasında bir muamele olmasın. Ne övgü, ne yergi. Ne bir medih bizim gönlümüzü çelsin, ne de bir ayıp bizi rezil etsin. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (18. sohbet)

"Allah’ım! Kurb kapını bize aç. Bizi mukarreblerden (sana yakınlaşmışlardan) eyle. Bizi, sana itaat ve çokça ibadet eden kimselerden eyle. Bizi senin askerlerinden eyle. Bizi fazilet sofrana oturt. Ünsiyet şarabından bize içir. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (19. sohbet)

"Ey zararları ve belaları defeden! Zararlarımızı ve belalarımızı defet. Muhakkak ki, sen muzdarip biri sana dua ettiğinde ona icabet edersin. Ey istediğini yapan! Ey her şeye kâdir ve kâdir olan! Ey her şeyi bilen! Sen muhtaç olduğumuz şeyleri en iyi bilensin. İhtiyaçlarımızı gidermeye kâdir olan da sensin.

Ayıplarımızı ve günahlarımızı sen biliyorsun. Onları setretmeye ve affetmeye kâdir olan yine sensin. Bizi senden başkasına gönderme. Bizi başkasına bırakma. Bizi senin kapından başka kapıya yöneltme. Bizi senden başkasına yollama. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (20. sohbet)

"Allah’ım! Bizi her halimizde, sana ve salih kularına karşı güzel edeple rızıklandır. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (21. sohbet)

"Ey Rabbimiz! Bizi razı olduğun caddede tut. Hidayet bulduktan sonra kalplerimizi saptırma. Kalplerimizi haktan başka şeye meylettirme. Onları senin kitabına ve nebin Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetine ittibadan ve onlarla amel etmekten çıkarma. Bizi, daha önce geçmiş olan Nebilerin, Resullerin, şehitlerin ve salihlerin yolundan çıkarma. Ruhlarımızı onların ruhlarıyla beraber eyle. Bizi âhiretten önce, dünyada iken kurbiyet evine al. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (24. sohbet)

"Allah’ım! Bizi yarattıklarından müstağni kıl, onlara muhtaç etme. Bizi, halkın malını minderlerinin altında toplayıp saklayanlara ve o mallarıyla halka karşı böbürlenenlere muhtaç etme. Onlar ucüp ve kibir çöllerine dalmışlar; fakirler onlardan dileniyorlar, onlardan yardım istiyorlar da onlar duymazdan geliyorlar. Allah’ım! Bizi ihtiyaçları senden gelen, sıkıntılarında da senden yardım dileyen kimselerden eyle. Âmin.” (25. sohbet)

"Allah’ım! Bizi marifetinle, amellerimizde sana karşı ihlaslı olmakla, senden başkası için amel etmemekle rızıklandır. Bizi zahir ve batın hükümlerinin ilmi ile rızıklandır. Bize sabır ver, rıza ver. İlminin ve kaderinin gereği olan belaların acılarını bizlere tatlılaştır. Kalp etlerimizi erit ki, kudretinin gereği olan elemleri hissetmeyelim ve seninle sohbetimiz daim olsun. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (25. sohbet)

"Ey acı ve tatlı su arasında engel koyan Rabbimiz! Bizimle senin takdirinle çekişmenin arasına perde koy. Bizimle günahlar, isyanlar arasına rahmetinden bir perde çek. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (27. sohbet)

"Allah’ım! Ey halkın yaratıcısı! Ey sebeplerin müsebbibi ! Bizi halkı ve sebepleri şirk koşmak bağından koru. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (30. sohbet)

"Allah’ım! Bizi senden başka her şeye karşı zâhid ve her hâlinde sana karşı istekli olanlardan eyle. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (32. sohbet)

"Allah’ım! Bize doğru yolu ilham et. Sevdiğin ve razı olduğun ameli işlemeye bizi muvaffak kıl. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (34. sohbet)

“İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm. Seni talep etmede sadakatle bizi rızıklandır. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (35. sohbet)

"Allah’ım! Nefislerimize karşı verdiğimiz mücahedelerimizde bize kuvvet ver. Bizi hidayet ile rızıklandır. İnsanlara hidayet yolunu göstermeyi bizlere nasip et. Kalplerimizi nurlandır. Bize insanların yollarını aydınlatacağımız bir nur ver. Bize ünsiyet şarabından içir; ondan biz de kana kana içelim, bütün susuzlar da kana kana içsinler. Bizi ihsanlarınla ve rızan ile rızıklandır. Bağış ve ihsanına karşı bize şükretmeyi; vermediğin zaman, kapı kapalı olduğu zaman da rıza göstermeyi ilham et. Sadakatimizde tahkike ulaştır; yalanlarımızı ve bâtıllarımızı sil. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (37. sohbet)

"Allah’ım! Nefislerimize, heva ve heveslerimize ve şeytanlarımıza karşı bize kuvvet ver. Ölmeden evvel kalplerimizi sana yakınlaştır. Herkesin karşılaşacağı günden önce bizi özel karşılama ile rızıklandır. Âmin.” (40. sohbet)

"Allah’ım! Dalâlette olanların hepsine hidayet nasip et. Bütün âsilerin tövbesini kabul et. Bütün müptelalara sabır ihsan et. Bütün afiyette olanlara şükür muvaffakiyeti bağışla. Âmin.” (41. sohbet)

"Allah’ım! Bizi kaderinden razı et. Belalarına karşı sabır ver. Nimetlerine güzelce şükretmeyi nasip et. Senden, bizi nimetin tamamına erdirmeni, afiyetin devamlı olmasını ve muhabbette sabitkadem olmayı dileriz.

Allah’ım! Seninle alışveriş yapmakla bizi rızıklandır. Sana hizmetimizi güzel yapmayı nasip et. Bütün hizmetlerle birlikte senin kapında durmayı bize nasip et. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (42. sohbet)

"Allah’ım! Eşyayı bize musahhar kıl (itâat ettir), bize işlerimizde kolaylık ver, bize hayrı aç, işlerimizi hafiflet. Âmin.” (43. sohbet)

"Allah’ım! Günahlarımızı ört, affet, bağışla. Bize lütuf ve ilim ver. Yardım et. Kanaat ver. Afiyet ver. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (44. sohbet)

"Allah’ım! Bizi uyanıkların uyanıklığı ile rızıklandır. Onlara nasıl muamele ettiysen bize de öyle muamele et. Bizi affet, bize dinde, dünyada ve âhirette daimi bir afiyet ver ve bizi onların halleriyle hallendir. Af ve afiyetle bizi senin yakınlığından rızıklandır. Bugünün ve her günün hayrından bizi rızıklandır. Burada hazır olanların sevabıyla da, olmayanların sevabıyla da rızıklandır.

Burada olanın veya olmayanın şerrinden de bizi koru. Arzında yerleştirdiğin sultanların sevabıyla da bizi rızıklandır. Bütün şerlilerin şerrinden, facirlerin tuzaklarından, ibadın ve biladın (kulların ve beldelerin) şerrinden, alnındaki perçeminden tuttuğun yürüyenlerin şerrinden bizleri koru. Âsileri itaatkârlara, cahilleri âlimlere, seni görmeyenleri huzurunda olanlara, seni talep edenleri ilmiyle amil olanlara, sapıtmışları mühtedilere bağışla. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (45. sohbet)

"Allah’ım! Bizleri iddiacılardan, yalancılardan, seni ve senin halk içindeki havassını (özel kullarını) bilmeyen cahillerden eyleme. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin.” (48. sohbet)

6 yorum

...
alper berçin
17 Kasım 2014 22:33
Cevapla

Bu duâ ve virdleri bize ulaştıran site kurucularından da Allah razı olsun.

...
meviza
18 Kasım 2014 11:50

@alper berçin Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. İstifadeniz daim ve bereketli olsun.


...
zeynep
3 Aralık 2013 08:11
Cevapla

ALLAHc.c razı olsn herkes dinlesn çok güzel dersler

...
meviza
3 Aralık 2013 12:11

@zeynep Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun ve bu eşsiz sohbetlerden istifade etmeyi herkese nasip eylesin.


...
meryemdemir
19 Ağustos 2013 12:26
Cevapla

pirimden Allah razı olsun Allah cümlemizi şefaatine nail eylesin

...
meviza
19 Ağustos 2013 12:48

@meryemdemir Amin


Yorumunuzu Ekleyin

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazın.
Lütfen geçerli bir E-posta adresi yazın.
Lütfen yorumunuzu yazın.