Meviza

Fethu'r Rabbani'den Dualar

Fethu'r Rabbani'den Dualar

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Dua
21 Mayıs 2013
58
125.493

"Allah’ım! Uzuvlarımızı sana kulluk yapmakla, kalplerimizi seni tanımakla, uzun ömürlerimizin gecesini - gündüzünü sana layık olmaya çalışmakla meşgul eyle!..

Bizi, bizden önce gelip - geçmiş salihler topluluğuna ilhak eyle! Bizi de, onlara vermiş olduğun maddi - manevi güzel rızıklarla rızıklandır. Onlar için olduğun gibi, bizim için de ol! Âmin.” (1. sohbet)

"Allah'ım! Bize, sana dayanıp sana güvenmeyi ve böylece halis, salih ve kalbi selim sahibi Müslümanlar olmayı nasip eyle ve bize dünyada iyilik ver. Âhirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” (2. sohbet)

"Allah'ım! Sen, hepimizi doğru yola sevk et, hepimizin tövbesini kabul buyur. Hepimizi günah yolundan döndür. Hepimize merhamet et! Allah’ım! Bizi lütfunla ve senin rızan için uyandır. Sırf senin rızan için uyanmış olalım.

Allah’ım, dünyada da âhirette de vuslatını bize nasip eyle. Sana yakın olmanın ve seni görmenin zevkini bize tattır. Bizi yalnız senin yoluna razı olup, senden başkasından geçenlerden eyle! Ve, bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru. Âmin.” (3. sohbet)

"Allah’ım! Bizi, senden gafil olanların ve seni tanımayanların uykusundan uyandır! Allah’ım! Bize senin yakınlığını, beraberliğini ihsan et!.. Ve, bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver, Bizi cehennem ateşinden koru. Âmin.” (4. sohbet)

"Allahım! Bizi kendine yaklaştır, asla uzak tutma ve bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” (5. sohbet)

"Allah’ım! Bütün hal ve hareketlerimizde bizi nifaktan, ikiyüzlülükten uzak tut ve bize dünyada iyilik ver. Âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” (6. sohbet)

"Bize sabırlar ihsan eyle. Ayaklarımızı hak yoldan ayırma. Bize lütuflarını bol eyle. Bu lütuflarına şükretmemizi de nasip et. Âmin.” (7. sohbet)

"Allah'ım! Bize, senin takdiratına muvafakat etme ve bu hususta nizayı bırakma nimetini ver. Bize dünyada iyilik ver. Âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru. Âmin.” (10. sohbet)

“Allah’ım! Tövbelerimizi kabul eyle. Bizleri, peygamberin Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ve babamız Hz. İbrahim’e (aleyhisselam) bağışla.

Allah'ım! Bizim kimimizi kimimize musallat etme. Bazımızı bazımızla faydalandır ve bizleri rahmetine gark eyle. Âmin.” (11. sohbet)

"Allah’ım! Bizi helak olmaktan kurtar. Senden yalnız yakınlığını dileriz. Dünyada da, âhirette de. Dünyada kalplerimizle, âhirette de gözlerimizle yalnız sana nazar etmeyi dileriz. Âmin.” (12. sohbet)

"Allah’ım! Hak erenlerine rızık olarak verdiğini bize de ver ve bize dünyada iyilik ver. Âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” (14. sohbet)

"Allah’ım! Sana kulluk hususunda bize yardım et. Bizi sana karşı günahkar olup da rezil - rüsva eyleme! Âmin.” (17. sohbet)

"Allah’ım, bizi tevhîdle güzelleştir, insanlardan ve senden başka her şeyden geçmenin ve yalnız sana bağlanmanın kokusunu bize duyur. Âmin.” (18. sohbet)

"Allah’ım! Beni söylediklerimle faydalandır. Onları da söylediklerimle ve dinledikleri ile faydalandır. Âmin.” (20. sohbet)

"Allah’ım! Senden başka ne varsa, bizi hepsinin yanında yokluğa ulaştır. Yalnız ve sadece senin yanında var et, yalnız ve sadece senin yanında var olalım! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” (22. sohbet)

"Allah kendisinden razı olsun, Abdülkadir Geylani Hazretleri, her sohbetin başında, « Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn » der, bunu üç defa tekrarlardı. Her söyleyişin akabinde de bir lahza sükût ederdi. Üçüncü söyleyişten sonra, duaya ve Allah’a yakarışa devamla derdi ki:

"Mahlukatının adedince, Arş’ının büyüklüğünce, zatının rızasınca, kelimelerini yazacak mürekkeplerin çokluğunca, ilminin sonsuzluğunca ve bütün yarattıkları sayısınca Allah’a hamdolsun. O ki, gaybı da bilir, hazırı da. O ki, Rahmân’dır, Rahîm’dir, Melik’tir, Kuddûs'tur, Aziz’dir, Hakîm’dir. Ben şehâdet ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. O, tektir, şeriki - ortağı yoktur. Mülk de, hamd de yalnız O'na mahsustur. Diriltir, öldürür. Kendisi ebediyyen diridir, asla ölmez. Hayır O’nun elindedir.

O, her şeye kâdirdir. Dönüş de yine O’nadır. Ben şehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm O’nun kulu ve Resulüdür. Onu hidayetle ve hak din ile göndermiştir. Tâ ki, bu hak dini, bütün bâtıl dinlerin üzerine çıkarsın; müşriklerin hoşuna gitmese de…

Allah'ım! Muhammed aleyhisselâma ve onun soyuna salât - selâm eyle. İslâm ümmetinin önderini de, İslâm ümmetini de muhafaza eyle. Tebeayı da, tebeanın başındakini de sen koru. Onların kalplerini hayır bahsinde birbirine kenetle.

Hayırlı işlerde birlik olsunlar. Birinin şerrini diğerinden defet. Birbirlerine zararlı olmasınlar. Allah’ım! Sen bizim kalplerimizi biliyorsun, onları ıslah et. Sen bizim ihtiyaçlarımızdan haberdarsın, onları veriver. Sen bizim günahlarımızı biliyorsun, onları affediver. Sen bizim kusurlarımızı, ayıplarımızı biliyorsun, onları örtüver. Bizi, nehyettiğin yerlerde görme. Nehyettiğin yerlere gitmiş olmayalım. Emrettiğin yerlerde de bizi arar duruma düşme. Biz, daima senin emrettiğin yerlerde bulunalım.

Bize zikrini unutturma. Bizi mekrinden emin kılma. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme, kendinden başkasına meyleder ve el açar duruma düşürme. Bizi senden ayıran her şeyi bizden ayır. Bize; zikrini, şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilham et… Yâ Rabbi, kötü fiillerimizi ifşa etme. Günahlarımızı örten perdelerimizi yırtma. Kötü amellerimiz sebebiyle bizi cezalandırma. Bizi gaflette bırakma. Gaflet ve nisyan üzere bizi cezalandırma. Ya Rabbi, eğer unutur veya hata edersek bu yüzden bizi muaheze etme.

Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, takatimizin yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları affet, bizi mağfiret eyle, bağışla. Bize merhamet et. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfir kavimlere karşı da bize yardım et. Âmin.” (26. sohbet)

"Allah’ım! Senden; kazasız - belasız senin yakınlığını isteriz. Kazâ-i ilâhî’n ve kader-i ilâhî’n bahsinde bize lütfeyle. Sen; bizim lehimize olmak üzere, şerirlerin şerrinin ve fâcirlerin hilesinin hakkından gel. Nasıl dilersen ve dilediğin gibi sen bizi koru.

Senden; hem din, hem dünya, hem de âhiret bahsinde af ve afiyet dileriz. Senden; salih amellerde muvaffakiyet ve yine amellerde ihlas dileriz. Âmin.” (27. sohbet)

"Allah’ım! Bize kendini tanıt. Ta ki seni tanıyabilelim. Âmin.” (28. sohbet)

"Allah’ım! Sen, benim tövbemi de, onların tövbesini de kabul buyur! Allah’ım! Sen, beni de, onları da gafletten uyandır! Bana da, onlara da merhamet et! Kalplerimizi ve diğer uzuvlarımızı senin sevginin dışında her şeyden boşalt.
Onları yalnız ve sadece kendine hasret. Eğer senin haricinde bir şeyle meşgul olurlarsa veya olmaları gerekirse, bu takdirde diğer uzuvlar, dünyalık hususunda aile efradının geçimine hasredilsin. Nefs, âhiret işlerine hasredilsin.

Kalp ve öz de yalnız ve sadece sana hasredilsin, ey Rabbimiz! Allah’ım! Sebeplere dayanmaktan, heveslere, hevai duygulara, âdet - alışkanlıklara kapılmaktan sana sığınırız.

Bütün diğer hallerde de şerlerden sana sığınırız… Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” (32. sohbet)

"Allah’ım! Senden, sana karşı mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinde sabırlar dileriz. Senden takva dileriz. Bizi senden başkasına muhtaç etmemeni dileriz. Senden başka her şeyden sıyrılmayı, yalnız senin rızanı kazandıracak davranışlarda bulunmayı ve seninle aramızdaki perdenin kalkmasını dileriz...

Ey, Bir olan yaratan! Bizi, seni tevhid edenlerden, birleyenlerden eyle. Senin yolunda gitmemize engel çıkaranlardan bizi kurtar. Bizi, kendin için seçilmişlerden eyle. Bizim iddialarımızı lûtfunun ve rahmetinin delilleriyle tashih et. Kalplerimizi temizle. İşlerimizi kolaylaştır.

Bizi yalnız kendinle ünsiyet ettir. Senden başkasıyla ünsiyet etmekten koru. Bizim bütün kederlerimizi bir tek keder yap. O da sana yakınlık olsun. Dünya ve âhiret, sana yakın olmak düşüncesinden başka bir kederimiz bulunmasın!.. Allah’ım, bize dünyada iyilik ver. Âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! Âmin.” (36. sohbet)

"Allah’ım! Bize ilim - irfan rızkı ver. İlim - irfan öğrenmede ihlas nasip et! Âmin.” (37. sohbet)

"Allah’ım! Sen, sana tevekkül, sana itaat, seni zikir, senin emirlerine muvafakat ve seni tevhid ile kalplerimizi ihya et. Âmin.” (38. sohbet)

"Allah’ım! Bizi rahmetinin elinden bırakma. Eğer bırakırsan, biz dünya denizinde boğuluruz. Varlık denizinde boğuluruz. Ey keremini saçan! Bize idrak ver. Anlayış ver. Bize hakikatleri idrak ettir. Âmin.” (41. sohbet)

"Allah’ım! Bizim kalplerimizi nurlandır. Onların sana ulaşmasına delalet buyur. Özlerimizi temizle, sana yakınlaştır ve bize dünyada iyilik ver. Âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” (43. sohbet)

"Allah’ım! Bizi, seni kendimizden razı edecek amelleri işlemeye muvaffak eyle. Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” (44. sohbet)

"Allah’ım! Bizi bize dönder. Bizi kapında durdur. Allah’ım! Bizi, senin için, sende ve seninle eyle. Bizi, sana hizmetle bahtiyar eyle. Almamız da vermemiz de yalnız senin rızan için olsun. İçimizi senden başkasının sevgisine mekân olmaktan temizle. Bizi, nehyettiğin yerlerde bize gösterme. Emrettiğin yerlerde bizi bize kaybettirme.

Zahirimizi sana masiyetten, batınımızı da sana şirkten koru. Bizi nefslerimizin elinden al, kurtar, sana ulaştır. Bütün fiil ve hareketlerimiz yalnız senin için olsun. Yalnız sana güvenelim, sana dayanalım. Senden başkasına asla güvenmeyelim, dayanmayalım. Senden gafil olma bedbahtlığından bizi uyandır.

Bizi, sana taat, ibadet ve münacat elbiseleri ile giydir. Kalplerimize ve özlerimize sana yakınlık zevkini tattır. Nasıl ki, gök ile yer arasını ayırdıysan, günahlarla bizim aramızı da aynen öylece ayır.

Bizi günahlardan uzak tut. Nasıl ki, gözün siyahı ile beyazının arasını birbirine yakın ettiysen, aynen onun gibi, bizi de sana kulluğa, sana taate yakın et. Günahlarla bizim aramızı aç. Tıpkı, sana masiyet bahsinde, Yusuf aleyhisselam ile Züleyha’nın arasını açtığın gibi. Âmin.” (49. sohbet)

"Allah’ım! Bizi sana nispetle, sana olan vazifelerimizi eda mülahazası bakımından dirilt, diri tut. Senden başkalarına nispetle, senden başkalarına bağlanmama mülahazası bakımından bizi öldür, ölü tut.

Allah’ım! Bizim amellerimizin ruhsuz cesetlerini senin ihlasının ruhu ile ihya et, dirilt. Allah’ım! İkiyüzlülerin saltanatını yık. Bellerini kır. Onları rezil rüsva et. Yahut, kendilerine tövbe nasip et. Zalimleri kahret. Yeryüzünü onlardan temizle. Yahut hallerini ıslah et. Âmin.” (51. sohbet)

"Allah'ım! Bizi, seni dünyada kalp gözleri ile, âhirette de kafa gözleri ile görenlerden eyle ve bize dünyada iyilik ver. Âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.” (52. sohbet)

"Allah’ım! Kalplerimizi güzel eyle. Özlerimizin üzerindeki kötü duygu, temayül ve ihtirasları soy. Diğer insanların akıllarının da bizim akıllarımızın da gerisinde kalan ve seninle aramızda bulunan akıllarımızı tasfiye et, arıt.

Allah’ım! Beni herkesten müstağni kıl. Senin gayri her şeyden ve herkesten müstağni kıl. Senden başka hiç bir şeye muhtaç olmayayım. Allah’ım! Kerem, ihsan ve cömertlik senin belli başlı sıfatlarındandır. Biz ise senin kullarınız.

Bize, kereminle, ihsanınla, cömertliğinle muamele et. Bu vasıflarından bize de ver. Âmin.” (53. sohbet)

"Allah’ım! Bizi, sana itaat halinde yaşat. Bizi sana itaat edenlerle haşreyle. Allah’ım! Senden af diliyoruz. Gufran diliyoruz. Günahlarımızı örtmeni diliyoruz. Bize tövbe nasip etmeni diliyoruz. Sen, günah ve ayıplarımızı örten perdeleri yırtma. Bizi günahlarımız sebebiyle muaheze etme. Ya Allah! Ya Kerîm. Sen buyuruyorsun ki:
— O, kullarının tövbesini kabul eden, kötü hareketlerini bağışlayan, ne işlerseniz bilendir. (Şûrâ Sûresi, 25)

Ya Rabbi, bize tövbe nasip et. Tövbelerimizi kabul et. Günahlarımızı bağışla.

Allah’ım! Bizim ellerimize ve dillerimize hayırlar akıt. Bizi senin lütfuna ve inayetine nail olanlardan eyle. Âmin.” (54. sohbet)

"Allah’ım! Bize gıda olarak zikrini, zenginlik olarak da yakınlığını nasip et. Âmin.” (57. sohbet)

"Allah'ım! Sen, dünyada da, âhirette de işlerimize yardım et. Bizi nefslerimizin eline de diğer insanlardan herhangi birinin eline de bırakma. Âmin.” (60. sohbet)

"Allah’ım! Bize, gerek sana karşı, gerekse kullarının seçkinlerine karşı hüsn-ü edeple davranmayı nasip et. Sebeplere dayanıp güvenme iptilasına bizi müptela kılma. Seni tevhidimiz ve sana olan tevekkülümüz üzerinde bizi sabitkadem eyle.

Bizi kendinle ve hacetleri yalnız sana arzetmekle başkalarından müstağni kıl. Bizi kendi sözlerimizle ve kendi amellerimizle imtihan etme. Onlar sebebiyle cezalandırma. Bize lütfunla, kereminle, cezamızdan vazgeçmekle ve müsamahan ile muamele et.

Allah’ım! Bütün hal ve hareketlerimizde sana karşı hüsn-ü edeple hareket etmeyi bize nasip eyle. Âmin.” (61. sohbet)

"Allah’ım! Bizi kendine yakınlaştırarak dinimizi, imanımızı ve bedenlerimizi kuvvetlendir. Bize dünyada iyilik ver. Âhirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Ey Rabbimiz! Senden ne dünyayı istiyoruz, ne de âhireti. Bilakis, af istiyoruz, dinde selamet ve afiyet istiyoruz. İmanın ve marifetin bekasını istiyoruz. Bize bunları ver. Senin rahmetinin eteğine sarıldık. Hakkındaki ümitlerimizi boş çıkarma.

Bizim için bunları icad et. Zira sen bir şeyi murad ettiğin zaman ona « Ol! » dersin. O da hemen oluverir.

Allah’ım! Ey, bütün varlıkları yaratan! Ey, sebeplerin müsebbibi! Bizi, varlıkları ve sebepleri sana ortak tanıma bağından kurtar ve bize dünyada iyilik ver. Âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Allah’ım! Bizi gaflet uykusundan uyandır. Bizim kimimizi kimimizden faydalandır. Bizi yalnız kendinle meşgul ettir. Tâ ki, nefslerimiz ıslah olsun. Nefslerimize sana gelen yolu göster. Ömrümüzün kalan kısmını senin yolunda meşguliyetle geçirelim...

Allah’ım! Sen, hepimizi ıslah et. Allah’ım! Sen bizi sâlihlerden eyle. Allah’ım! Sen bizi ıslah eyle. Allah’ım! Sen bizi yalnız kendine muhtaç eyle. Allah’ım! Sen bizi yalnız sana yönelenlerden eyle. Âmin.” (62. sohbet)

58 yorum

...
asil-kamelya
23 Aralık 2022 09:51
Cevapla

Allah sizlerden ebeden razı olsun emeği geçen herkese Allah cennette en güzel derecelere ulaştırsın amin

...
meviza
23 Aralık 2022 14:28

@asil-kamelya Âmin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun.


...
Murat
8 Ekim 2021 16:46
Cevapla

Allah razı olsun. Allah(c.c.) kalplerinizden geçen her şeyin hayırlısını nasip etsin inşallah.


...
İBRAHİM ŞAFAK
21 Şubat 2021 14:33
Cevapla

emeği geçenlerden Allah razı olsun


...
Zakiretayfur
20 Ocak 2021 07:03
Cevapla

Emeği geçenlerden Rabbim daiman ebeden razı olsun Allahümme amin Allahümme amin ecmain


...
vildan şafak
24 Aralık 2020 01:00
Cevapla

emeği geçenlerden Allah razı olsun


...
vildan şafak
24 Aralık 2020 00:20
Cevapla

Allah razı olsun


...
Sezai sansarci
16 Kasım 2019 22:42
Cevapla

Cok guzel bir program emegi gecenlerden ALLAH RAZI OLSUN .


...
MIKÂIL
4 Ocak 2018 14:21
Cevapla

Af et ALLAHIM. AMIN!


...
mehmet (ziyaretçi)
19 Ocak 2017 23:53
Cevapla

Amin inşAllah


...
yildiz
1 Kasım 2016 14:25
Cevapla

Gunluk virdleride aciklamalariyla yaparsaniz cok hayirli olur


Yorumunuzu Ekleyin

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazın.
Lütfen geçerli bir E-posta adresi yazın.
Lütfen yorumunuzu yazın.