Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

El-Fethu’r Rabbânî ve’l Feyzu’r Rahmânî, Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin tasavvufî görüş ve düşüncelerini muhteva eden en hacimli eserdir. Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin çeşitli târihlerde 36’sını medresede, 17’sini ribatta yaptığı, 9’unun ise yeri belli olmayan, toplam 62 adet vaazından derlenen eserdir. Eserde, vaazlar meclis başlığı altında verilir ve her meclisin târihi kaydedilmiştir. Ancak vaaz meclisleri kronolojik olarak, târihî sıraya göre dizilmemiştir. Vaazlann en erken tarihlisi 6 Cemâdi’l-âhir 545 târihi ile 30. meclis, en son târihlisi ise 20 Receb 546 târihi ile 61. meclistir.

Eserin kim ya da kimler tarafından derlendiği kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte Karamâni, el-Fethu’r Rabbânî'yi Afif'in Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin lisânından yazdığını söyler. Sâmerrâî de Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin halîfelerinden Afîfeddîn b. el-Mübârek tarafından nakledildiğini belirtir. Gerek Karamânî’nin, gerekse Sâmerrâî’nin bahsettiği kişi Abdülkâdir Geylânî’nin torunlarından Afîfeddîn b. el-Mübârek olsa gerektir. Şu da var ki, o vaaz ederken müridleri veya oğullarından birilerinin onun sözlerini notlar hâlinde yazdıkları rivâyet edilmektedir.

El-Fethu’r Rabbânî Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin sohbetlerinden parça parça derlenmiştir. Zîrâ konulara bakıldığında, onların bir sohbetin tamâmını aksettirmediği, çoğunun eksik olduğu, vaazdaki önemli yerlerin ya da yazan kişinin not edebildiği veyâ yazılmasını uygun bulduğu kısımların aktarıldığı görülür. Son meclis ise oldukça uzun ve müteferrik konulardan müteşekkildir. Kitabın sonuna Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin vefâtı ilâve edilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

26. Halinden İnsanlara Şikayetçi Olmamak

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Zilhicce ayının yirminci günü dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Başa gelen musibet ve sıkıntıları gizlemenin mükafatları nelerdir ? Halinden insanlara şikayetçi olmamak insana neler sağlar ? Nefsle arkadaşlık ne zaman mümkün olabilir ? Dünyaya karşı hırslı olmamak...
DAHA FAZLASI

27. Yalandan Sakınmak

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Cemaziyelahir ayının onbeşinci günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak imana nasıl sahip olunur ? Mahrumiyetlere sabır ve tahammül göstermek karşılığında hangi mükafatlar hasıl olur ? Riyanın yani gösteriş hastalığından kurtulmanın...
DAHA FAZLASI

28. Allah İçin Sevmek

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Cemaziyelahir ayının dokuzuncu günü, dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Allah sevgisinde riyaya düşen ve sadece sözde kalan hangi musibetlere uğrar ? Allah ve resulüne gerçek sevgi ve bağlılık nasıl olmalıdır ? Marifetullah nuruna sahip olmak için neler...
DAHA FAZLASI

29. Zengine Zenginliğinden Ötürü Tevazu Göstermemek

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Cemaziyelahir ayının onbirinci günü, medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Başkaları için  gösteriş olarak yapılan amellerin getireceği felaketler nelerdir ? İmanın gıdalanıp güzelleşmesi için neler yapmak gerekiyor ? İlim yolunda dalalete düşmek ne anlama geliyor ? Rızık çoğalır...
DAHA FAZLASI

30. Allah'ın Nimetlerinin Varlığını Kabul Etmek

02 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Cemaziyelahir ayının onaltıncı günü, sanahleyin dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Allah katında gerçekten "akıllı" olanlar kimlerdir ? İlim olmadan, bilgisizce yapılan kulluğun bir faydası olur mu ? Allah'a vasıl olmanın sırrı nedir ? Zühd nedir, nasıl zühd...
DAHA FAZLASI