Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

El-Fethu’r Rabbânî ve’l Feyzu’r Rahmânî, Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin tasavvufî görüş ve düşüncelerini muhteva eden en hacimli eserdir. Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin çeşitli târihlerde 36’sını medresede, 17’sini ribatta yaptığı, 9’unun ise yeri belli olmayan, toplam 62 adet vaazından derlenen eserdir. Eserde, vaazlar meclis başlığı altında verilir ve her meclisin târihi kaydedilmiştir. Ancak vaaz meclisleri kronolojik olarak, târihî sıraya göre dizilmemiştir. Vaazlann en erken tarihlisi 6 Cemâdi’l-âhir 545 târihi ile 30. meclis, en son târihlisi ise 20 Receb 546 târihi ile 61. meclistir.

Eserin kim ya da kimler tarafından derlendiği kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte Karamâni, el-Fethu’r Rabbânî'yi Afif'in Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin lisânından yazdığını söyler. Sâmerrâî de Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin halîfelerinden Afîfeddîn b. el-Mübârek tarafından nakledildiğini belirtir. Gerek Karamânî’nin, gerekse Sâmerrâî’nin bahsettiği kişi Abdülkâdir Geylânî’nin torunlarından Afîfeddîn b. el-Mübârek olsa gerektir. Şu da var ki, o vaaz ederken müridleri veya oğullarından birilerinin onun sözlerini notlar hâlinde yazdıkları rivâyet edilmektedir.

El-Fethu’r Rabbânî Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin sohbetlerinden parça parça derlenmiştir. Zîrâ konulara bakıldığında, onların bir sohbetin tamâmını aksettirmediği, çoğunun eksik olduğu, vaazdaki önemli yerlerin ya da yazan kişinin not edebildiği veyâ yazılmasını uygun bulduğu kısımların aktarıldığı görülür. Son meclis ise oldukça uzun ve müteferrik konulardan müteşekkildir. Kitabın sonuna Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin vefâtı ilâve edilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

41. Allah Sevgisi

04 Nisan 2013 /sohbet
Elimizdeki mevcut nüshalarda, bu konuşmanın hangi tarihte ve nerede yapıldığına dair herhangi bir kayıt yoktur. Bundan önceki sohbetin devamı olacağını sanıyoruz. Bu sohbette; İnsanları ve diğer varlıkları Allah'a ortak tanıma günahından nasıl kurtulabiliriz ? Hakiki cevheri, sahte ve ayarsız cevherden...
DAHA FAZLASI

42. Takva

04 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının ondokuzuncu günü, sabahleyin medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Allah katında kimler gerçek şeref sahipleridir ? Allah'ın dininde kuvvetli olmak için neler yapmalıyız ? Paraya - pula ve sebeplere güvenip dayanmak hangi felaketlere sebep olur...
DAHA FAZLASI

43. Nefs-i Emmare

05 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının onbirinci günü, Pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Nefsi terbiye etmek neden gereklidir ? Nefsin özellikleri nelerdir ? Nefsin üzerimizdeki hakimiyetine son vermek için neler yapmalıyız ? Kalp fıkhı nedir ? gibi merak...
DAHA FAZLASI

44. Dünyada Müminin Durumu

05 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının onüçüncü günü, Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; İnsanlara güvenip bağlanmaktan nasıl kurtulabiliriz ? Allah için tevazu göstermenin mükafatları nelerdir ? Haram yemek nelere sebebiyet verir, nelerden mahrum eder ? Allah'ı nasıl tanıyabiliriz...
DAHA FAZLASI

45. Sağlam  İpe Yapışmak

05 Nisan 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545. yılında, Recep ayının onaltıncı günü sabahı, medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Yalnızca Allah'a dayanıp güvenmenin fazilet ve hikmetleri nelerdir ? Halkın kapılarını kapayıp Hakk'a yönelmenin mükafatları nelerdir ? Allah dostlarına hizmet etmek hangi dereceleri yaşamaya vesile olur...
DAHA FAZLASI