Javascript etkin değil.

Tezkiretü'l Evliya

Feridüddin Attâr Hazretleri

Tezkiretü'l Evliya Hakkında

Ferîdüddin Attâr Hazretlerinin meşhur eseri Tezkiretü’l Evliya, Prof. Dr. Süleyman Uludağ’ın usta kalemiyle Farsça aslından tam metin tercümesiyle dilimize kazandırılmıştır.

Tezkiretü’l Evliya, bir çeşit tasavvufi ve ahlaki bilgiler ansiklopedisidir. Onda, İslam tasavvufunun ve tasavvufi ahlakın hemen hemen bütün meseleleri açık bir dille ve bir çok tekrarlarla kesin bir biçimde ortaya konulmuştur.

Tezkiretü’l Evliya’daki tasavvufi ve ahlaki bilgiler, umumiyetle menkıbeler biçimin­de ve beliğ bir şekilde ifade edilmiştir.

Ferîdüddin Attâr Hazretleri, tasavvufi alanda bir şaheser olan Tezkiretü’l Evliya isimli eserinde 72 evliyaya yer vermiştir.

1. Cafer-i Sâdık, 2. Veysel Karanî, 3. Hasan-ı Basrî, 4. Mâlik b. Dînâr, 5. Muhammed b. Vâsi', 6. Habib-i Acemî, 7. Ebû Hâzim Mekkî, 8. Utbe b. Gulâm, 9. Râbia el-Adeviyye, 10. Fudayl b. İyâz, 11. İbrahim b. Edhem, 12. Bişr-i Hâfî, 13. Zünnûn-i Mısrî, 14. Bâyezid-i Bistâmî, 15. Abdullah b. Mübârek, 16. Süfyân-ı Sevrî, 17. Şakîk-ı Belhî, 18. Ebû Hanîfe, 19. İmam Şâfiî, 20. İmam Ahmed b. Hanbel, 21. Davud-i Tâî, 22. Hâris-i Muhâsibî, 23. Ebû Süleyman Dârânî, 24. İbnü’s-Semmâk, 25. Muhammed b. Eşlem et-Tûsî, 26. Ahmed b. Harb, 27. Hâtim-i Esam, 28. Sehl b. Abdullah et-Tûsterî, 29. Ma‘rûf-i Kerhî, 30. Serî-i Sakatî, 31. Feth Mevsılî, 32. Ahmed b. Ebü’l-Havârî, 33. Ahmed b. Hadraveyh, 34. Ebû Türâb Nahşebî, 35. Yahya b. Muâz, 36. Şah b. Şücâ‘-i Kirmânî, 37.Yusuf b. Hüseyin, 38. Ebû Hafs Haddâd, 39. Hamdûn Kassâr, 40. Mansûr b. Ammâr, 41. Ahmed b. Âsim Antâkî, 42. Abdullah b. Hubeyk, 43. Cüneyd-i Bağdâdî, 44. Amr b. Osman Mekkî, 45. Ebû Said Harrâz, 46. Ebü’l-Hüseyin Nûrî, 47. Ebû Osman Hîrî, 48. Ebû Muhammed Ruveym b. Ahmed, 49. İbn Atâ, 50. Ebû Abdullah İbnü’l-Cellâ, 51. İbrahim Rakkî, 52. Yusuf b. Esbât, 53. Ebû Yakub Nehrecûrî, 54. Semnûn Muhîb, 55. Ebû Muhammed Mürtaiş, 56. Ebû Abdullah Muhammed b. FazI, 57. Ebü’l-Hasan Bûşencî, 58. Hakîm et-Tirmizî, 59. Ebû Bekir Verrâk, 60. Abdullah b. Muhammed b. Münâzil, 61. Ali b. Sehl İsfahânî, 62. Hayr en-Nessâc, 63. Ebü’l-Hayr Akta‘, 64. Ebû Hamza Horasânî, 65. Ahmed b. Muhammed b. Mesrûk, 66. Ebû Abdullah Turûğbâzî, 67. Ebû Abdullah Mağribî, 68. Ebû Ali Cûzcânî, 69. Ebû Bekir Kettânî, 70. Ebû Abdullah Muhammed b. Hafif, 71. Ebû Muhammed Cerîrî, 72. Hallâc-ı Mansûr

Allah cümlesinden razı olsun. Bu eserden istifademizi, her daim bereketli eylesin. Bizleri her daim onların himmet ve şefaatlerine nail eylesin. Âmin. El-Fatiha maassalavat.

Tezkiretü'l Evliya Yayın Bilgileri:

Yayınevi: Semerkand Yayınları
Tercüme Eden: Süleyman Uludağ
Sesli Kitap Toplam Süre: 29 Saat
Hazırlayan: Meviza

Abdullah b. Mübârek Hazretleri

30 Ağustos 2019 /tezkiretulevliya
Tezkiretü’l Evliya, bir çeşit tasavvufi ve ahlaki bilgiler ansiklopedisidir. Onda, İslam tasavvufunun ve tasavvufi ahlakın hemen hemen bütün meseleleri açık bir dille ve bir çok tekrarlarla kesin bir biçimde ortaya konulmuştur. Tezkiretü’l Evliya’daki tasavvufi ve ahlaki bilgiler, umumiyetle menkıbeler biçimin­de...
DAHA FAZLASI

Süfyân-ı Sevrî Hazretleri

02 Eylül 2019 /tezkiretulevliya
Tezkiretü’l Evliya, bir çeşit tasavvufi ve ahlaki bilgiler ansiklopedisidir. Onda, İslam tasavvufunun ve tasavvufi ahlakın hemen hemen bütün meseleleri açık bir dille ve bir çok tekrarlarla kesin bir biçimde ortaya konulmuştur. Tezkiretü’l Evliya’daki tasavvufi ve ahlaki bilgiler, umumiyetle menkıbeler biçimin­de...
DAHA FAZLASI

Şakîk-i Belhî Hazretleri

05 Eylül 2019 /tezkiretulevliya
Tezkiretü’l Evliya, bir çeşit tasavvufi ve ahlaki bilgiler ansiklopedisidir. Onda, İslam tasavvufunun ve tasavvufi ahlakın hemen hemen bütün meseleleri açık bir dille ve bir çok tekrarlarla kesin bir biçimde ortaya konulmuştur. Tezkiretü’l Evliya’daki tasavvufi ve ahlaki bilgiler, umumiyetle menkıbeler biçimin­de...
DAHA FAZLASI

Ebû Hanîfe Hazretleri

07 Eylül 2019 /tezkiretulevliya
Tezkiretü’l Evliya, bir çeşit tasavvufi ve ahlaki bilgiler ansiklopedisidir. Onda, İslam tasavvufunun ve tasavvufi ahlakın hemen hemen bütün meseleleri açık bir dille ve bir çok tekrarlarla kesin bir biçimde ortaya konulmuştur. Tezkiretü’l Evliya’daki tasavvufi ve ahlaki bilgiler, umumiyetle menkıbeler biçimin­de...
DAHA FAZLASI

İmam Şâfiî Hazretleri

10 Eylül 2019 /tezkiretulevliya
Tezkiretü’l Evliya, bir çeşit tasavvufi ve ahlaki bilgiler ansiklopedisidir. Onda, İslam tasavvufunun ve tasavvufi ahlakın hemen hemen bütün meseleleri açık bir dille ve bir çok tekrarlarla kesin bir biçimde ortaya konulmuştur. Tezkiretü’l Evliya’daki tasavvufi ve ahlaki bilgiler, umumiyetle menkıbeler biçimin­de...
DAHA FAZLASI