Üye olun veya Giriş yapın
Beni hatırla
 Şifrenizi mi unuttunuz?
Şifremi unuttum

Kayıt olurken kullandığınız E-posta adresinizi giriniz.

 Ücretsiz Üye Olun

Erkek Bayan
kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını kabul ediyorum.
 

Evrad-i Şerife-i Kadiriyye

Dualar ve Virdler
Bu vird, içerisinde Kur'an-ı Kerim'den âyetler, hadis-i şerifler ve salâtu selâm bulunan Kadirî evrâd-ı şerifi Gavs'ul-â'zam Abdulkadir Geylani Hazretleri tarafından tertiplenmiş bir virddir.

Kadirî dergâhlarında zikrullaha başlanılmadan önce okunmakta olup, vakit namazlarından sonra veya günün herhangi bir zamanında da okunması için müridlere telkin ve talim olunmuş bir virddir.

Arapça Metin


E'ûzü billâhi'min-eş-şeytan-ir-racıym bismilllah-ir-rahman-ir-rahiym.
Elhamdü lillâhi rabbil'âlemîn.
Errahmânirrahîm.
Mâliki yevmiddîn.
Iyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în.
Ihdinas-sirâtal müstakîm.
Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Amin) (Fatiha Suresi)

İnnallahe ve melâ'iketehu yusallüne a-len-nebiy yâ eyyühelleziyne âmenü sal-lü aleyhi ve sellimu teslimâ (Ahzab Suresi , 56)

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbi-hi ecmain.
Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasıfun ve selâmun alel mürseliyn vel-hamdü lillahî rab-bil-âlemiyn (Saffat Suresi ,180/181/182)  (Burada şükür makamında iki elle yüz meshedilecektir.)

Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resûlallah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Habiballah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Halilallah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Nebiyyallah.
Es-salâtü ves-selamü aleyke yâ safiyyallah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hayre halkillah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ nure arşillah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ emîn-e vahyillah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men zeyyenehullah.
Es-salâtü ves-selamü aleyke yâ men şerrefehullah.
Es-salâtü ves-selamü aleyke yâ men kerremehullah.
Es-salâtü ves-selamü aleyke yâ men azzemehullah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men allemehullah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ seyyıd-elmürseliyn.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ imam-el-müttekiyn.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hâtem-en-Nebiyyin.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ rahmeten lil-âlemiyn.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ şefiy-al-müznibiyn.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resule Rabbil-âlemiyn.

Salâvatullahi ve melâ'iketihi ve Enbiyâ'-ihi ve hamele't-i arşihi ve cemî-i halkıhî alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlîhi ve sahbihi ec-ma'iyn.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve habibike ve Resûlik-en-Nebiyyil-ümmiyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim (Bu salavat üç kere okunacak)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin-nin-Nebiyyil-melihi sahib-il makam-il â'lâ vel-lisan-il fasih (Bu salavat üç kere okunacak)

Allahümmec'al efdale salâvatike ebeden
Ve enmâ berekâtike sermeden
Ve ezkâ tahiyyatike fadlen ve adeden
Alâ eşref-îl halâ'ik-il insaniyyeti
Ve mecma-il hakayık-il iymaniyyeti
Ve Tur-it-tecelliyat-il-ihsaniyyeti
Ve mehbit-il esrar-ir-Rahmanîyyetî
Ve arüs-îl memleket-ir-Rabbaniyyetî
Ve vasıtati ıkd-in-Nebîyyin
Ve mukaddîmî ceyş-il mürseliyn
Ve ka'idi rekb-il Enbiyâ-ü-mükerremiyn
Ve efdal-il-halkİ ecma'iyn Hâmil-i livâ'il-izsil-â'lâ
Ve mâliki ezîmmet-il mecd-il esna Şahid-i esrar-il ezel
Ve müşahid-î envâr-î sevâbık-il-üveli
Ve terceman-ı lisan-il kıdem
Ve menbâ'il ilmi vel-hılmi vel-hikem
Mazhak-ı sırrıl-cud-il cüz'iyyi vel-külliyyi
Ve însan-i ayn-il vücud-il ulviyyi ves-süfliyyi
Ruh-u cesed-il kevneyn (Bu cümle üç defa okunacak ve her defasında tüm vücut mesh edilecek)

Ve ayn-î (Burada iki elin başparmaklarının tırnağı öpülerek gözler üzerine mesh edilecektir) hayat-îd-dâreyn

El-mütehakkiki bi-â'lâ rüteb-il ubudiyyeti
Vel-mütehallık-i bi-ahlak-îl makamat-ıl istifâ'iyyeti
El-halil-il â'zam vel-habib-il ekrem.

Seyyidinâ Muhammedin bin Abdillah bin Abdilmuttalib
Ve ala sâir-il enbîya-i vel-mürselîyn
Ve ala melâ'iketık-el mukarrebîyn

Ve ala ibadillah-is-salîhiyn.

Min ehl-is semavat-î ve ehl-ü ardiyne
Küllemâ zekerek-ez-zakîrün
Ve gafele an zikrik-el-gafilûn
Ve sellim ve radiyallahu  an  ashab-i  Resûlillah-î ecma'iyn.

Evrad-ı Şerife-i Kadiriyye'nin Türkçe Anlamı:

Rahmeti İlâhî’den kovulup taşlanmış şeytandan Allah’a (celle celaluhu) sığınırım. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın (celle celaluhu) adıyla.

Her türlü hamdü sena, alemlerin Rabbi olan Allah’a (celle celaluhu) mahsustur. O ki, Rahman ve Rahîm’dir. Kıyamet gününün tek hakimidir. (Ey Rabbimiz) Ancak sana ibâdet eder, ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola sevkeyle, gazaba uğramışların ve sapıtanların yoluna değil...

Şüphe yok ki, Allah (celle celaluhu) da, melekleri de Nebî’ye (Allah’ın (celle celaluhu) Rasulü Muhammed Mustafa’ya (sallallahu aleyhi ve sellem) salâtü selâm getirirler. Ey imân edenler... O’na siz de salât getirin, O’nu selametle anın.

Allah'ım.. (celle celaluhu) ! Sen Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (sallallahu aleyhi ve sellem), O’nun soyuna ve kendisine uyan bütün müminlere rahmet et. Selamet ver. Kendilerini mübarek eyle. Kudret ve İzzet sahibi Rabbin, noksan sıfatlardan münezzeh ve berîdir. İnsanların O'na izafe ettiklerinden uzaktır. Allah’ın (celle celaluhu) resulleri peygamberlere selâm olsun. Her türlü hamdü sena, alemlerin Rabbi olan Allah’a (celle celaluhu) mahsustur.

Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Rasûlü.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Sevgilisi.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Dostu.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Nebisi.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Temiz kulu.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın En hayırlısı.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Arş'ın Nuru.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Vahyi Emîn'i.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın tezyin ettiği.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Şerefli kıldığı.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Mükerrem kıldığı.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Büyük yarattığı.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Öğrettiği.
Salât ve selâm sana olsun Ey Resullerin Efendisi.
Salât ve selâm sana olsun Ey Muttakîlerin İmamı.
Salât ve selâm sana olsun Ey Nebilerin sonuncusu.
Salât ve selâm sana olsun Ey alemlere Rahmet olan.
Salât ve selâm sana olsun Ey günahkârların şefaatçisi.
Salât ve selâm sana olsun Ey Âlemlerin Rabbinin Rasûlü.

Allah’ın (celle celaluhu), meleklerinin, peygamberlerinin, arşını taşıyanlarının ve bütün mahlukatının salât ve selâmı Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (sallallahu aleyhi ve sellem), O’nun soyuna, Ashabına ve kendisine uyan bütün mü’minlere olsun. Allah'ım.. (celle celaluhu) Sen ümmî Nebîn, Rasûl’ün, Habîbin, kulun Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (sallallahu aleyhi ve sellem), O’nun soyuna, ashabına ve kendisine tabi olan bütün müminlere rahmet eyle. Allah'ım.. (celle celaluhu) Sen yüce makam sahibi fasih lisanlı, güzel ahlâklı Efendimiz Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem) Nebî'ye Rahmet et.
Allah'ım (celle celaluhu). Ebedî Rahmetlerinin en faziletlisini, Sermedi bereketlerin en artanını, adet bakımından tahiyyetlerinin en temizini; insan olarak yaratılanların en şereflisi, iman hakikatlerinin karargahı, iyilik tecellîlerinin merkezi, Rahmânî esrarının nüzul mahalli, Rabbani vahdet ülkesinin sır evi, bütün Peygamberlerin ahd ve mîsâk vâsıtası, Rasûller ordusunun öncüsü, bütün şerefli peygamberlerin kumandanı, bütün mahlûkâtın en üstünü, yüce izzet sancağının taşıyıcısı, yüce kerem dizgisinin sahibi, ezel sırlarının şahidi, ilk nurların müşahidi, Kur’ân’ın tercümanı, ilmin, ahlakın ve hikmetlerin kaynağı, cüz'î ve küllî ni'metlerin zuhur mahalli, insanın ulvî ve süflî yanlarının gözbebeği, her iki alemin varlığının nuru, iki cihanın gözü, sana kulluğun en yüce derecesinin göstericisi, ahlâkların en yücesi ile ahlâklanan, en büyük dostun, en şerefli Habîbin, Efendimiz Abdülmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem), diğer Nebilere, sana yakın olan meleklere, salih kullarına ve göklerde ve yerde olanların hepsine ihsan eyle. Seni zikredenler Seni zikrettikçe, zikirden gafil kalanlarda gafil kaldıkları müddetçe sen ihsan eyle Allah'ım (celle celaluhu).

Allah (celle celaluhu), Resûlünün (sallallahu aleyhi ve sellem) bütün ashabından da razı olsun... (Amin)

 
meviza tarafından 4 yıl önce eklendi (16.05.2013 | 03:33 )
71 yorum
47.427 okunma
 
 
BİLGİ: Soru, görüş ve isteklerinizi içeren mesajlarınızı lütfen iletişim sayfamızdan bize iletiniz.
Yorumlar ( 71 )
 1. (17) Cevapla
  hasan özkuloğlu
  hasan özkuloğlu
  hasan özkuloğlu
     4 yıl önce

  Allah razı olsun gerçekten çok bereketli ve mubarek bir vird. Bu virde, halis niyetle Allah'tan izin isteyip devam edenler, Pirimiz Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri kudduse sırruhul azizin himmet ve gayretleriyle manevi alemlerde büyük mertebelere erişeceklerdir. Allah'ın rahmeti ruhlarını saracak ve artık hiçbir dünya arzusundan, korkusundan, emellerinden kalplerinde eser kalmayacaktır. Ölümü öldüreceklerdir biiznillah.

 2. (7) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. Kıymetli mesajınıza da canı gönülden iştirak ediyoruz.

 3. (1) elyesezeynep (ziyaretçi)
  elyesezeynep (ziyaretçi)
     4 yıl önce

  ALLAH razı olsun..Ben nette arayıp buldum, çekmeye uğraşıyorum..

 4. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. Allah kabul etsin.

 5. (6) Cevapla
  sabri cifci
  sabri cifci
  sabri cifci
     4 yıl önce

  Vesile olanlardan Allah razı olsun. Ne mutlu Kadiriyim diyene :D

 6. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  Her şeye kaadir olan Allah sizden de razı olsun.

 7. (3) Cevapla
  ümmügülsüm arı
  ümmügülsüm arı
  ümmügülsüm arı
     4 yıl önce

  Allah razı olsun yayınlayıp paylaşandan

 8. (2) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  Amin. Ecmain inşaAllah.

 9. (-2) Cevapla
  fahrettin özdemir
  fahrettin özdemir
  fahrettin özdemir
     4 yıl önce

  Latincesine güvenilebilinir mi? Rica etsem Orjinal(Arapça) diliyle de ekleyebilir misiniz? Latince'de harfi hatalar yüzünden yanlışlık yapmak istemem.

 10. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  Haklsınız. Hazırlıyoruz ve en kısa süre içerisinde Arapça olarak da ekleyeceğiz. Hatırlatmanız için teşekkürler.

 11. (1) Cevapla
  ahmed doğan
  ahmed doğan
  ahmed doğan
     4 yıl önce

  Esselamun aleykum verahmetullahi veberakatuhu
  Allahım razı olsun sevdiği razı olduğu has kullarından eylesin
  Beşairül hayrat salavatı şerifesinide eklerseniz tadına doyum olmaz

 12. (4) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  ve aleykumselam rahmetullahi ve berakatuhu.
  Amin. Ecmain. Salavatı Beşairul Hayrat'ı da hazırlayıp Dualar ve Virdler bölümüne ekleyeceğiz inşaAllah.

 13. (5) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  Beşairül Hayrat salavatı şerifesi de Dualar ve Virdler bölümüne eklenmiştir. Herşeye gücü yeten Allah, kabul buyursun.

 14. (5) Cevapla
  Meviza
  Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  Evrad-ı Şerife-i Kadiriyye, Arapça metin olarak da eklenmiştir.

  Aziz ve Celil olan Allah, cümle dua ve virdlerimizi, yüce dergah-ı izzetinde, kabul buyurduğu dualar, virdler zümresine dahil eylesin. Amin.

 15. (0) fahrettin özdemir
  fahrettin özdemir
     4 yıl önce

  Arapçasını eklemişsiniz, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olunuz.

 16. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  Allah sizden de razı olsun. Siz de Allah'a emanet olunuz.

 17. (3) Cevapla
  ekrem
  ekrem
  ekrem
     4 yıl önce

  Allah, Hz.Pîr'in batmayan güneşi ışığında yürümeyi nasib etsin.

 18. (2) Cevapla
  Meviza
  Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah. Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin himmetlerini her daim hazir eylesin. Allah ondan ebeden razı olsun.

 19. (0) Cevapla
  elyesezeynep (ziyaretçi)
  elyesezeynep (ziyaretçi)
  elyesezeynep (ziyaretçi)
     4 yıl önce

  Ben bunu zikirden sonra çekiyordum..Yanlış yapmışım demek ki..

 20. (1) Cevapla
  ekrem
  ekrem
  ekrem
     4 yıl önce

  arapça metin açılmıyor acaba kaldırıldı mı ?

 21. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  Hayır, Arapça metin kaldırılmadı. Sadece eskiden resim formatında eklenmişti; şimdi ise yazılı olarak eklendi. Yukarıda "Arapça Metin" yazan bölümün altında, sayfayı yenilediğinizde görmeniz gerekir.

 22. (0) Cevapla
  sıdıka
  sıdıka
  sıdıka
     4 yıl önce

  diyarbakırda gideceyimiz yer varmi

 23. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  Diyarbakır'da dergahımız yoktur.
  Selam ve dua ile..

 24. (-1) Cevapla
  cenk (ziyaretçi)
  cenk (ziyaretçi)
  cenk (ziyaretçi)
     3 yıl önce

  Amin

 25. (2) Cevapla
  selma
  selma
  selma
     3 yıl önce

  Selam aleyküm kardeslerim. ALLAH sizden razi olsun cok guzel faydali. Acaba almanyada dergahiniz varmi ? ve günlük zikirler nelerdir..sadece bu virdlere devammi etmeliyiz.... Selam ve dua ile.

 26. (2) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Ve aleykum selam,
  Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun ve istifadenizi daim, bereketli kılsın. Almanya'da dergahımız bulunmamaktadır. Sayfamızdaki virdleri her daim yapabilirsiniz. Ancak günlük zikirden kastınız Kadiri dersi ise öncelikle ilim ve irfan nurundan faydalanacağınız bir zata intisab etmeniz gerekmektedir.

  Selam ve dua ile..

 27. (0) Cevapla
  ferdi
  ferdi
  ferdi
     3 yıl önce

  aydın,denizli ağrı da dergahınız varmı?

 28. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Bahsettiğiniz şehirlerde dergahımız bulunmamaktadır.

 29. (0) Cevapla
  defne
  defne
  defne
     3 yıl önce

  Bu paylaşımında türkce mealini yazarmısınız tşk

 30. (-1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Eklenmiştir. Aziz ve Celil olan Allah istifademizi daim ve bereketli eylesin.

 31. (0) Cevapla
  defne
  defne
  defne
     3 yıl önce

  Allah razı olsun meviza senden ... salavatı kübrayıda eklermisniz haftalık en büyük tertibini ( ayrıca o haftalık tertibi okumak içinde izinli olmak gerekiyormu ?)

 32. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. Salat-ı Kübra'yı şu an hazırlıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde inşaAllah Arapça, Türkçe ve Meal şeklinde hizmetinize sunacağız. Bu salatı dilediğiniz kadar okuyabilirsiniz.

 33. (3) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Salat-ı Kübra (Büyük Salat) eklenmiştir:
  http://www.meviza.com/salavat/salat-i-kubra/

 34. (1) Cevapla
  figenadem yerlikay
  figenadem yerlikay
  figenadem yerlikay
     3 yıl önce

  Allah sizlerden razı olsun...

 35. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun.

 36. (1) Cevapla
  gürkan
  gürkan
  gürkan
     3 yıl önce

  Ancak günlük zikirden kastınız Kadiri dersi ise öncelikle ilim ve irfan nurundan faydalanacağınız bir zata intisab etmeniz gerekmektedir.bu konuda yardımcı olabılırmısınız.meviza bu zata nasıl ulasabılırım.trabzonda dergahınız varmı

 37. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Trabzon'da dergahımız yoktur. Soru, görüş ve istekleriniz için lütfen iletişim sayfamızdan bize ulaşınız:
  http://www.meviza.com/yardim/iletisim/

 38. (1) Cevapla
  faruk
  faruk
  faruk
     3 yıl önce

  Selamunaleyküm bende Allah'ın izni ile Kadiri yoluna baş koydum. Allah muvaffak kılsın inşAllah. Bu siteyi çok beğendim allah razı olsun. Herhangi bir grafik tasarım ve web tasarım konusunda yardıma ihtiyaç duyularsa elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. İstanbulda ikamet ediyorum derga var mı acaba varsa nerede yardımcı olur musunuz ?

 39. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Ve aleykum selam,
  Amin. Aziz ve Celil olan Allah makbul ve mübarek eylesin. Teşekkür ederiz, eksik olmayın. Kıymetli mesajınız ve ilginiz bizi ziyadesiyle memnun etti. Bahsettiğiniz alanlarda bir ihtiyaç hasıl olursa elbette ki sizinle iletişime geçeriz. Diğer sorunuz için sitemizin hakkında sayfasından bilgi alabilirsiniz:

  http://www.meviza.com/yardim/hakkinda/

  Selam ve dua ile..

 40. (0) Cevapla
  deepsky
  deepsky
  deepsky
     3 yıl önce

  imamı şazili hazretlerinin Hizbul Bahr duasını da arapça olarak sitenizde görebilecekmiyiz? ihtiyacım var. Allah razı olsun

 41. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. Halihazırda sadece Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin eserlerini, dua, vird ve salavatlarını hizmetinize sunuyoruz. Bahsettiğiniz Şazeli Hazretlerinin duası arşivimizde yer almamaktadır.

  Selam ve dua ile..

 42. (1) Cevapla
  edebyahu
  edebyahu
  edebyahu
     3 yıl önce

  Allah Razi olsun emeklerinizi zai etmesin.

 43. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. İnşaAllah her daim istifade etmeniz dileğimizle.

 44. (1) Cevapla
  tahsin
  tahsin
  tahsin
     2 yıl önce

  Allah razı olsun kardeşlerim nekadar mükemmel bir iş yapmışsınız Allah devamını getirsin

 45. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Amin. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun.

 46. (0) Cevapla
  mehmet (ziyaretçi)
  mehmet (ziyaretçi)
  mehmet (ziyaretçi)
     2 yıl önce

  Arabca metin de "Ve terceman-ı lisan-il kıdem
  Ve menbâ'il ilmi vel-hılmi vel-hikem " yazili degil

 47. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Söz konusu dijital aktarımdan kaynaklı hata düzeltilmiştir. Teşekkür ederiz.

 48. (1) Cevapla
  ahmet teyran
  ahmet teyran
  ahmet teyran
     2 yıl önce

  Allah paylaşanların ne muradı varsa versin

 49. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah dosdoğru yolundan bizi bir an bile ayırmasın.

 50. (1) Cevapla
  mehmet (ziyaretçi)
  mehmet (ziyaretçi)
  mehmet (ziyaretçi)
     2 yıl önce

  Allah razi olsun. sade arabca yazilarla yazilmis ve kolay okunuyor

 51. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun ve istifadenizi daim eylesin.

 52. (0) Cevapla
  birisi
  birisi
  birisi
     2 yıl önce

  Site yetkilisi tarikata falan bağlı değilim internetten göz atarken rastladım duayı okuyup kendim ve aile fertlerinin sorunlarının çözülmesi için faydalanmak istiyorum bu duaları okursam yanlış etmiş olur muyum ???? Soruma açıklayıcı net cevaplar yazarsanız sevinirim

 53. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Elbette okuyabilirsiniz. Önemli olan iman ehli olmaktır. Aziz ve Celil olan Allah şimdiden dualarınızı kabul buyursun. (Âmin)

 54. (1) Cevapla
  asiye
  asiye
  asiye
     2 yıl önce

  cok güzel bi dua Allah kıymetini bilenlerden etsin

 55. (0) Cevapla
  mehmet sarıçiyan
  mehmet sarıçiyan
  mehmet sarıçiyan
     2 yıl önce

  bu nasıl bi şey yaaa. Tek nefeste okuyorsun okudukça tüylerin diken diken oluyor.
  Ama arabça kısımda bazı harflerin harekeleri yok galiba.

 56. (1) Cevapla
  rosemiyaa
  rosemiyaa
  rosemiyaa
     1 yıl önce

  emeğinize,gönlünüze sağlık.Allah gönlünüze genişlik,kaleminize kuvvet versin.

 57. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     1 yıl önce

  Âmin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun ve istifadenizi daim eylesin. Teşekkür ederiz.

 58. (1) Cevapla
  gurbetci
  gurbetci
  gurbetci
     1 yıl önce

  Yuce Allah (Celle Celaluhu) hepimize cennet bahcelerinde Efendimiz Muhammed Mustafa'nin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dizleri dibinde oturmayi nasib eylesin insaAllah.

 59. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     1 yıl önce

  Âmin. Ecmain.

 60. (0) Cevapla
  birgül
  birgül
  birgül
     1 yıl önce

  Kibriti ahmer adinda salavatinida dualar kismina ekleyebilirmisiniz.teşekkürler

 61. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     1 yıl önce

  Şu an hazırladığımız dua, salavat ve virdler dışında başka bir çalışmamız bulunmamaktadır. İstifadeniz daim olsun.

 62. (1) Cevapla
  funda
  funda
  funda
     1 yıl önce

  Rabbim sizlerden razı olsun çok istifade ettim sohbeti cananlarınıza katılmak isterim bu güzel eserleri ariflerin saidlerden dinlemek isterim rabbim hakkımızda hayrlesin....

 63. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     1 yıl önce

  Âmin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. İstifadeniz her daim bereketli olsun inşaAllah. Vesselam..

 64. (0) Cevapla
  ünsal yaldız
  ünsal yaldız
  ünsal yaldız
     1 yıl önce

  Bende hazır yazılmış matbu arıyordum çok iyi oldu emeğinize sağlık inşaallah ezberleyelim

 65. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     1 yıl önce

  İstifadeniz daim olsun.

 66. (1) Cevapla
  gökhan
  gökhan
  gökhan
     7 ay önce

  cenabı allah hazretleri sizden razı olsun. yolunuz daim ve bereketli olsun inşallah

 67. (1) Cevapla
  serhat
  serhat
  serhat
     6 ay önce

  allah ehli sünnet vel cemaatten cümlemizi ayırmasın geylani hazretleri nin şefaatine naileylesin amin

 68. (2) Cevapla
  nebi demir
  nebi demir
  nebi demir
     6 ay önce

  Rabb'im sizden ebeden razı ola inşeallah, Cenab-ı Pir-i Azam'ın himmeti her daim üzerinizde ola..
  Huuuu..

 69. (1) Cevapla
  ahmet göçer
  ahmet göçer
  ahmet göçer
     2 ay önce

  Selamün aleyküm.
  Siteniz güzel.Ama yazı fontları biraz küçük.Bu ortamın sağında ve solunda geniş boşluklar da var.Zaten reklamlara da yer vermemişsiniz.Fontları biraz büyütseniz da benim gibi gözlük takıp okuyanların da gözleri fazla rahatsız olmasa.Ne dersiniz.
  Selam ve dua ile.

 70. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 ay önce

  Ve aleyküm selam,
  Teşekkürler görüşleriniz için. Şu an teknik ekibimiz sitemizi yeniden tasarlamak ile meşguller. İnşaAllah yakın zamanda daha güzel bir siteyi hizmetinize sunacağız.

Yeni bir yorum yazmak için saniye beklemeniz gerekiyor.

Beklemek istemiyorsanız şimdi hemen ücretsiz üye olun

Yeni yorumlardan haberdar et.
Diğer Dualar ve Virdler
Göster