Üye olun veya Giriş yapın
Beni hatırla
 Şifrenizi mi unuttunuz?
Şifremi unuttum

Kayıt olurken kullandığınız E-posta adresinizi giriniz.

 Ücretsiz Üye Olun

Erkek Bayan
kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını kabul ediyorum.
 

Salavat-ı Beşairu'l Hayrat

Dualar ve Virdler
Salavat-ı Beşairu’l Hayrat’ın Fazileti:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

İslam ve iman nimetini bize ihsan eden Allah’a şükürler olsun. Aziz ve Celil olan Allah, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına her an salat ve selam eylesin.

Rivayet olunmuştur ki, ümmetin şeyhi ve imamların imamı, asillerin Seyyidi, Kutubların Kutbu Gavsu’l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri ( Allah ondan razı olsun) bazı tarikat ihvanlarına şöyle buyurmuşlardır:

Size açıklayacağım bu salavatı şerifeyi benden alınız. Zira ben ilham yoluyla bizzat Aziz ve Celil olan Allah’tan aldım. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri’ne arz eyledim ve faziletinden sual etmek istedim. Ancak daha sualimi sormadan önce buyurdular ki:

Bu salavatı şerifenin büyük faziletlerini saymak imkânsızdır. Şöyle ki müdavimlerini yüksek derecelere ve ulaşmak istedikleri gayelere eriştirir. Meşru olan isteklerine nail olurlar ve dualarını kabule şayan eyler. Bu salatı okuyan ve orada bulunanlar mağfiret olunur. Eceli gelince rahmet meleklerinden dördü zuhur eder. Birincisi lanetlenmiş şeytanın tasallutuna engel olur. İkincisi kelimei şehadeti kalbine ilham eder. Üçüncüsü Kevser suyundan içirir. Dördüncüsü, elinde bulunan altından bir tabak içindeki cennet meyvelerini sunar ve müjdeler. Makamını görmesi içim gözünü açıp bakmasını emreder. Cennetteki makamını, ruhu bedeninden ayrılmadan önce gözüyle görür.

Memnun ve sevinçli olarak kabrine girer. Korkmaz ve yalnızlık çekmez. Rahmet kapıları açılır, nurlar saçılır. Kıyamet gününde, sağında ve solunda yer alan melekler vasıtasıyla müjdelenir ve güven içinde olur. Kıymetli elbiseler giydirilir. Asil ve değerli atlara bindirilir. Hasret ve pişmanlık yaşamaz, hesabı da kolaylıkla görülür.
Sırat’tan geçerken ateşin dile gelerek söylediği “ Geç, ey Allah Teâla’nın azad edilmiş kulu! Ben sana haram kılındım” sözünü işitir ve önceden cennete girenlerle beraber cennete girer. Gümüşten kubbelere, altından saraylara, nurdan dokunmuş çadırlara, adeta bir dolunaya benzeyen göz kamaştırıcı güzellikteki hurilere; velhasıl görülmeyen, işitilmeyen, akla bile gelmeyen nimetlere nail olur.

Zira Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri’nden şöyle rivayet olunmuştur.

Miraç gecesinde, Aziz ve Celil olan Allah, “Ya Muhammed! Yeryüzü, gökyüzü ve Kürsi kimindir ?” sualini sorduğunda, cevap olarak “Senindir ya Rabbi” demiş. Tekrar “Sen kiminsin ya Muhammed!” buyurunca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermekten hayâ ederek hemen secdeye kapanmış ve bir şey söylememiş ise de, Aziz ve Celil olan Allah, “Sen, bu salavatı okuyan kullarımınsın” diye cevap vererek büyük ihsan ve lütufta bulunmuştur.

Ayrıca bu söze ilave olarak, Abdülkadir Geylani (kuddise sırruhul celi) Hazretleri şöyle buyurmuşlardır. Büyük ilahi nimetleri bir araya getiren bu salat ve selamın kıraatine devam eden ümmetin bahtiyarları için, rahmet kapıları ve hikmet yolları açılır. Tam bir ihlas ve kalp huzuruyla yapılan bir tilavet; köleleri azad etmekten, develeri kurban etmekten, akçeleri tasadduk etmekten ve ay ve günleri oruçla geçirmekten daha faziletlidir. Rızıklar kolaylaşır, ahlaklar güzelleşir, hacetler giderilir.

Dereceler yükseltilir, günahlar affolunur, ayıplar örtülür. Zilletlerin defedilmesi ve izzetlerin toplanması hususlarında büyük bir faydası vardır.

Mekinuddin (kuddise sırrahul mübin) Hazretleri’nin buyurmuş oldukları gibi, bu salavatı şerifenin yüksek faziletleri ve büyük ihsanları nazarı itibara alınarak, ilahi lütuflara eren salih ve kâmil kişiler dışındakilere talim olunmamalıdır. Bu gibi zatların lisanından sadır olan salavatı şerifenin bir kere okunması bile hacetlerin giderilmesi için bir vesile olur. Ayrıca bu salavatı şerifedeki her bir ayeti kerime de Aziz ve Celil olan Allah’ın indinde şefaat edici olur.

Bu salat ve selam, zikir ve taat ehlinin tilaveti, nasihat alanların mevizası ve Cenabı Hakk’a ulaşmaya çalışanların vesilesidir. Kur’an-ı Kerim’den alınmış (Kur’an-ı azîmin bir selavat-ı şerifesidir) ve “Beşairu’l Hayrat” (Hayırların Müjdeleri) ismi ile isimlendirilmiştir.


Beşairu’l Hayrat - Dersaadet (İstanbul) [Matbaa-i Amire] Hicri 1337 / Miladi 1921
Arapça aslından tercüme: El-Hac Mehmed Neşet
Günümüz Türkçesine çeviren: Çetin Oral

Arapça Metin:

Salavat-ı Beşairu'l Hayrat'ın Latin Harfleriyle Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi rabbil alemine Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lil mü’minîne bimâ kâlallahul azîmu ve beşşiril mü’minîne ve ennallahe lâ yudîu ecrel mü’minîne Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lizzekirîne bimâ kalâllahul azîmu fezkurunî ezkurküm üzkürullahe zikren kesiren ve sebbihuhu bükraten ve esilen hüvellezî yusallî aleyküm ve melaiketühü liyuhriceküm minezzulumâti ilânnuri ve kâna bil mü’minîne rahîma tahiyyatühüm yevme yelkavnehü selamün ve eaddelehüm ecren kerimen Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lil amilîne bimâ kâlâllahül azîmu ennî leaüdîu amele amilin minküm min zekerin evünsâ ve men amile salihan min zekerin evünsâ ve hüve mü’minun feülâike yedhulunel cennete yurzakune fihâ bigayri hisâbin allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lil evvebîne bima kâlâllahül azîmu feinnehu kâne lil evvebîne gafuren lehüm mâyeşâune inde rabbihim zalike hazâul muhsinîne allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri littevvabîne bimâ kâlâllahül azîmu innallahe yuhibbuttevvabîne ve yuhibbul mütetahhirîne ve hüvellezî yekbeluttevbete an ibâdihi ve ya’fu anisseyyiati Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lilmuhlasîne bimâ kâlâllahül azîmu femen kâne yercû likâe rabbihi felya’mel amelen salihan vela yüşrik biibâdeti rabbihi ehaden muhlisîne lehüddîne Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lilmusallîne bimâ kâlâllahül azîmu veekimissalâte innessalâte tenha anilfehşâi velmünkeri ekimissalâte ve’mur bilma’rufi venha anil münkeri vesbir alâ meâ esabeke inne zalike min azmil umuri Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lilhâşiîne bimâ kâlâllahül azîmu vestainu bissabri vessalâti ve innehâ lekebiratün illa alâl haşiîne ellezîne yezunnune ennehum mülâku rabbihim ve ennehum ileyhi raciune ellezîne yezkurunallahe kıyamen ve kuuden ve alâ cunubihim ve yetefekkerune fî halkissamâvati vel ardi rabbenâ mâ halakte haze bâtilen subhaneke fekınâ azabennâri Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lissâbirîne bimâ kâlâllahül azîmu innemâ yüveffessâbirune ecrehüm bigayri hisâbin ülâikellezîne hedahümüllahü ve ülâike hüm ulul el bâb Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lilhâifîne bimâ kâlâllahül azîmu velimen hâfe Mekâme rabbihi cennetâni ve emmâ men hâfe mekâme rabbihi venehennefse anil hevâ fe innelcennete hiyel me’va Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lilmüttakîne bimâ kâlâllahül azîmu ve rahmeti vesiat külle şeyin fesaktubuhâ lillezîne yettakune ve yu’tunezzekâte vellezînehum biayetinâ yü’minunellezîne yettabiunerrasulennebiyyel ümmiyye lehüm cezaâüddi’fi bimâ amilu vehüm fîl ğurufâti âminune Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lilmühbitîne bimâ kâlâllahül azîmu ve beşşiril mühbitînellezîne iza zükirâllahü vecilet kulûbühüm vellezîne yü’tune mâ atev ve kulûbühüm veciletün ennehüm ilâ rabbihim raciune Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lissabirîne bimâ kâlâllahül azîmu ve beşşirissâbirînellezîne izâ esâbethüm müsîbetün kâlu innâ lillahi ve innâ ileyhi râciune ülâike aleyhim salavatün min rabbihim ve rahmetün ve ülâike hümül mühtedune innî cezeytühümül yevme bimâ Sabarû ennehüm hümül fâizune Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lilkâzimîne bimâ kâlâllahül azîmu vel kâzimînel ğayze vel âfîne aninnâsi vallahü yühibbul muhsinîne femen afâ ve aslaha ve ecruhü alâllahi innehü la yühibbuzzalimîne Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lil muhsinîne bimâ kâlâllahül azîmu ve ehsinu innallahe yuhibbul muhsinîne men câe bil haseneti felahü aşrü emsâlihâ vemen câe bisseyyiati felâ yühzâ illâ mislehâ vehüm lâ yüzlemune Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lilmütesaddikîne bimâ kâlâllahül azîmu ve entesaddakû hayrün leküm inküntüm ta’lemune innallahe yeczil mütesıddıkîne Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lilmünfikîne bimâ kâlâllahül azîmu ve mimmâ razaknâhüm yünfikune vemâ enfaktüm min şey’in fehüve yühlifühü Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril Mübeşşiri lilşâkirîne bimâ kâlâllahül azîmu veşkürü ni’metallahi inküntüm iyyâhu ta’budune lein şekertüm laezîdeneküm velain kefertüm inne azâbî leşedidun Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lissâilîne bimâ kâlâllahül azîmu feinnî karîbun ucîbu da’veteddâi izâ daânid unî estacib leküm Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lissâlihîne bimâ kâlâllahül azîmu ennel arda yerisuhâ ıbâdiyes sâlihûne ülâike hümül vârisunellezîne yerisunel firdevse hüm fîhâ hâlidûne Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lilmusallîne bimâ kâlâllahül azîmu innallahe ve melâiketühü yusallune alennebî yâ eyyühellezîne amenu sallü aleyhi ve sellimu teslimen yü’tikum kifleyni min rahmetihi ve yec’al leküm nûren temşune bihi ve yağfir leküm vallahü ğafürün rahîmun Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lilmübeşşirîne bimâ kâlâllahül azîmu ve beşşirillezîne âmenu ve amilussâlihâti lehümül büşrâ fî hayâtid dünyâ ve fil âhireti lâ tebdîla likelimâtillahi zâlike hüvel fevzul azîmu Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lil fâizîne bimâ kâlâllahül azîmu vemen yütiillahe ve rasulehu fekad fâza fevzân azîman Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lizzahidîne bimâ kâlâllahül azîmu elmâlu velbanune zînetül hayâtid dünyâ vel bâkiyâtüssâlihâtü hayrün inde rabbike sevâben ve hayrün amelen Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lilümmiyyîne bimâ kâlâllahül azîmu küntüm hayra ümmetin uhricat linnâsi te’murune bilma’rufi ve tenhevne anil münkeri Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lilmustafîne bimâ kâlâllahül azîmu sümme evrasnâl kitâbellezînestafeynâ min ibâdînâ feminhüm zâlimun linefsihi ve minhüm Muktesiddun ve minhüm sâbikun bil hayrâti biiznillahi zâlike hüvel fadlül kebîru Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lilmüznibîne bimâ kâlâllahül azîmu kul yâ ibâdiyellezîne esrafü alâ enfüsihim lateknetû min rahmetillâhi innellâhe yağfiruzzunube cemiân innehü hüvel ğafururrahîm Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lil mustağfirîne bimâ kâlâllahül azîmu ve men ya’mel suvâen evyezlim nefsehu sümme yestağfirillâhe yecidillâhe ğafuren rahîmen Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lilmukarrebîne bimâ kâlâllahül azîmu innellezîne sebakat lehüm minnâl hüsnâ ülâike anhâ müb’adune la yes’maune hasîsehâ vehüm fî mâştehat enfüsühüm hâlidune la yahzünühümül fezaül ekberu ve tetelekkâhümül melâiketü hâzâ yevmükümüllezî küntüm tuadune Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lilmü’minîne bimâ kâlâllahül azîmu innel müslimîne velmüslimâti velmü’minîne velmü’minâti velkânitîne velkânitâti vessâdikîne vessâdikâti vessâbirîne vessâbirâti velhâşiine velhâşiâti velmütesaddikîne velmütesaddikâti vessâimîne vessâimâti velhâfizîne furucehüm velhâfizâti vezzâkirînallâhe kesiren vezzâkirâti eaddallâhü lehüm mağfiraten ve ecran azîmen ve enleyse lilinsâni illâ mâseâ ve enne sa’yehü sevfe yürâsümme yüc’zâhül cezâel evfâ Allahümme salli aleyhi salaten tüşrahu bihâssuduru ve tehunu bihâl umuru ve tenkeşifu bihâşşuturu ve sellim tesliman kesîran daimân ilâ yevmiddîni da’vehüm fihâ subhânekellahümme ve tahiyyetühüm fihâ selâmün ve âhiru da’vehüm enilhamdülillâhi rabbil âlemîn

Bir Hatırlatma:


Kıymetli ziyaretçilerimiz!

Yeni yazı dediğimiz bugün kullanmakta olduğumuz latin harfleriyle Kur'an'ı doğru okumak mümkün değildir. Çünkü Kurân harflerinin birçoğunun karşılığı yeni yazıda mevcut değildir. Mesela: Zal, (üç noktalı) Se, Ha, Hı, Dât, Tı, Zı, Ayın, Hemze gibi harflerin ve uzatma işaretlerinin karşılıkları yoktur. Onun için her müslümanın Kurân'ı doğru okuyabilmesi için Kurân harfleriyle Kurân-ı Kerim okumasını öğrenmelidir. Kurân-ı Kerim okumanın çok büyük sevabı vardır. Bu ise ancak Kurân'ı, kendi harfleriyle öğrenip okumakla mümkün olacaktır.

Salavat-ı Beşairu'l Hayrat'ın Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle müminleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

“ müminleri müjdele.” (Bakara 223)

“Allah'ın, müminlerin mükâfatını zayi etmeyeceği müjdesiyle sevinirler.” (Âli İmran 171)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle zikreden kalpleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

"Beni anın ki bende sizi anayım.” (Bakara 152)

“Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin, onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için size merhamet edendir, melekleri de sizin için bağışlanma dileğindedir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükâfat hazırlamıştır.” (Ahzab 41 - 44)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle salih amel işleyenleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

“Ben erkek olsun, kadın olsun sizden hiçbir amel edenin amelini zayi kılmam.” (Âli İmran 195)
“Kadın ve erkek kim mümin olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girerler ve orada hesapsız olarak rızıklandırılırlar " (Mü'min 40)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle çokça tövbe edenleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

“Şübhesiz ki Allah, çokça tevbe eden kimseleri bağışlayıcıdır.” (İsra 25) “Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır, işte bu muhsinlerin mükâfatıdır." (Zümer 34)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle tövbe edenleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

"şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.” (Bakara 222)

“kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayandır." (Şura 25)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle ihlas sahiplerini müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

"kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın” (Kehf 110)

“dinde ihlâs sahipleri olarak,” (Beyyine 5 )

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle namazı dosdoğru kılanları müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

"namazı dosdoğru kıl; çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar” (Ankebut 45)

“namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy, başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdir. ” (Lokman 17)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle Rabbinin emirlerine itaat eden huşu sahiplerini müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

“sabrederek ve namaz kılarak (Allah'tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz ağır bir şeydir, ancak huşu duyanlar için değil. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler.” (Bakara 45-46)

“Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız, bizi ateş azabından koru derler.” (Âli İmran 191)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle sabredenleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

“sabredenlere mükâfatları elbette hesapsız olarak verilir.” (Zümer 10)

“işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.” (Zümer 18)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan kimseleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

“Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır." (Rahman 46)

“Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır.” (Naziat 40-41)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle muttakileri (takva sahiplerini) müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

"Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. Onu, bana karşı gelmekten sakınanlara, zekâtı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar resule, ümmî peygambere uyan kimselerdir." (Araf 156-157)

 “işte onların amellerine karşı kendilerine kat kat mükâfat vardır. Onlar cennet köşklerinde emniyet içindedirler.” (Sebe 37)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle itaatkâr ve tevazu sahiplerini müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

"Allah'a itaat eden alçak gönüllüleri müjdele ki Allah anıldığı vakit onların kalpleri titrer. “(Hac 34-35)

“Rablerine dönecekleri için, verdiklerini kalpleri ürpererek verirler." (Müminun 60)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle sabredenleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

“sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz, derler. İşte Rableri katında rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır" (Bakara 155-157)

“Şübhesiz ki ben, sabretmelerine karşılık bugün onları mükâfâtlandırdım; gerçekten kurtuluşa erenler, ancak onlardır" (Mü'minun 111)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle öfkelerini yenenleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

“onlar öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.” (Âli İmran 134)

“kim affeder, bağışlarsa onun mükâfatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah, zalimleri sevmez…” (Şura 40)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle güzel davranışlarda bulunan kimseleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

"iyilik edin, şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.” (Bakara 195)

“kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulüm edilmez.” (En'am 160)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle sadaka verenleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

"borcu sadaka olarak bağışlamanız, eğer bilirseniz, hakkınızda daha hayırlıdır…" (Bakara 280)

“şüphesiz Allah sadaka verenleri mükâfatlandırır." (Yusuf 88)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle kazançlarını hayır yollarında sarf edenleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

"kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.” (Bakara 3)

“Her neyi hayra harcarsanız O, onun yerine başkasını verir.” (Sebe 39)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle şükredenleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

“Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız, Allah'ın nimetine şükredin.” (Nahl 114)

“Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım; eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir." (İbrahim 7)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle dua edenleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

"Ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına karşılık veririm.” (Bakara 186)

"bana dua edin, duanıza karşılık vereyim.” (Mümin 60)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle salih kullarını müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

" Muhakkak yeryüzüne benim iyi kullarım varis olacaktır.” (Enbiya 105)

“İşte vâris olanlar, onlardır. Onlar ki, Firdevs (Cennetin)e vâris olurlar. Onlar orada ebedî olarak kalıcıdırlar." (Müminun 10-11)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle Peygamber Efendimize salat edenleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona teslimiyetle salât ve selâm edin.” (Ahzab 56)

“ sizlere rahmetinden iki pay versin; size bir nur bahşeylesin ki onunla (yolunuzu görüp) yürüyesiniz, hem de sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” (Hadid 28)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle dünya ve ahiret hayırlarıyla müjdelenenleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

"İnanıp yararlı işler yapanları müjdele" (Bakara 25)

“ Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Allah’ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir…" (Yunus 64)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle kurtuluşa erenleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

"kim Allah’a ve Resûlüne itâat ederse, o takdirde gerçekten büyük bir kurtuluşa ermiş olur." (Ahzab 71)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle ahiret hayatını dünya nimetlerine tercih edenleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

"Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da, ümit olarak da daha hayırlıdır." (Kehf 46)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle kendi ümmetine tabi olanları müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

"Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, iyiliği emreder kötülükten men edersiniz." (Âli İmran 110)
  
Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle seçilmiş kimseleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

"Sonra biz o kitabı, kullarımızdan süzüp seçtiğimiz kimselere miras olarak verdik. Onlardan kendilerine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır, işte bu büyük lütuftur.” (Fatır 32)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle günahkâr müminlere mağfireti müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

“De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. (Zümer 53)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle tövbe edip bağışlanma dileyenleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

"Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok yarlığayıcı ve esirgeyici bulur.” (Nisa 110)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle Sana en yakın kullarını müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

“Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükâfat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar. Canlarının istediği nimetler içerisinde ebedi olarak kalırlar. O büyük korku onları tasalandırmaz ve melekler onları « işte bu size vaat edilen (mutlu) gününüzdür » diyerek karşılarlar.” (Enbiya 101-103)

Azim olan Allah’ım, şu mübarek sözlerinle müminleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selam eyle:

“ Şüphe yok ki müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazi erkeklerle mütevazi kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” (Ahzab 35)

“Ve şüphesiz ki, insan için kendi çalıştığından başkası yoktur. Ve elbette ki, çalışmasını yakında görecektir. Sonra (onun çalışması) en tamam bir mükâfaat ile mükâfaatlandırılacaktır. “(Necm 39-41)

Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e gönüllerin açılmasına, müşküllerin kalkmasına, perdelerin açılmasına vesile olan salât ile salat eyle. Hesap ve ceza gününe dek daim ve çokça selam eyle.

“Orada onların duâsı: « Ey Rabbimiz olan yüce Allah! Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin! » demeleridir. Orada birbirlerine temennîleri de « Selâm! » dır. Duâlarının sonu ise: «Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur» demeleridir.” (Yunus 10)
 
meviza tarafından 4 yıl önce eklendi (10.06.2013 | 14:19 )
111 yorum
120.644 okunma
 
 
BİLGİ: Soru, görüş ve isteklerinizi içeren mesajlarınızı lütfen iletişim sayfamızdan bize iletiniz.
Yorumlar ( 111 )
 1. (10) Cevapla
  mehmed hakkıoğlu
  mehmed hakkıoğlu
  mehmed hakkıoğlu
     4 yıl önce

  Selamun aleykum Allah razı olsun emeği geçen herkesten

 2. (7) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  ve aleykumselam. Amin. Ecmain inşaAllah.

 3. (1) Cevapla
  samira
  samira
  samira
     4 yıl önce

  Selamünaleyküm ,bu salat acaba piri geylaninin k.s. hangi eserinde mevcuttur?çok güzel,içimi bir huzur sardı okuyunca.eserinin tamamını okumak isterdim.

 4. (4) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  Aleykümselam ve rahmetullah. Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin Beşairu'l Hayrat adındaki bu salavatı müstakil bir eseridir.

  http://www.meviza.com/abdulkadir-geylani-hazretleri/eserleri/

  Allah kabul buyursun. Allah huzurunuzu ve istifadenizi daim eylesin inşaAllah. Dua, Vird ve Salavatlar bölümümüzü düzenliyor, yeniliyor ve güncelleştiriyoruz.

 5. (8) Cevapla
  münir
  münir
  münir
     4 yıl önce

  rabbim razı olsun çok güzel bir hizmet istifade ediyoruz rabbim sizi mükafatların en güzeli ile mükafatlandırsın

 6. (6) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  Amin inşaAllah sizden de razı olsun. Cümlemizi hakkıyla istifade edebilen ve mükafatlanan kullarından eylesin.

 7. (3) Cevapla
  samira
  samira
  samira
     4 yıl önce

  Allah razı olsun ....

 8. (3) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun...

 9. (2) Cevapla
  birgül
  birgül
  birgül
     4 yıl önce

  Latince okunuş koyarmisiniz

 10. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  Aziz ve Celil olan Allah nasip ederse, en kısa sürede hazırlayıp hizmetinize sunacağız.

 11. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 yıl önce

  Salavat-ı Beşairu'l Hayrat'ın Latince okunuşu eklenmiştir.

 12. (3) Cevapla
  birgül
  birgül
  birgül
     4 yıl önce

  İnşallah....

 13. (3) Cevapla
  birgül
  birgül
  birgül
     4 yıl önce

  Evradi kadiriyye eseri nereden bulabilirim.yardimci olurmusunuz arkadaşlar....

 14. (1) Cevapla
  birgül
  birgül
  birgül
     3 yıl önce

  Tşkler...verdiğiniz adreste baskı yok diyor.

 15. (2) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Yayınevi ile bir bağlantımız olmadığından konuyla alakalı gelişmeler hakkında ne yazık ki bir bilgimiz yok. Bu sebeple size ne zaman tekrar basılacağı konusunda bilgi veremiyoruz. İnşaAllah en kısa zamanda hizmetinize sunulur. Bunun dışında sitemizden istifade edebilirsiniz.

 16. (3) Cevapla
  birgül
  birgül
  birgül
     3 yıl önce

  Es-salavatı kübra( en büyük salavat) arapca ve latincesiyle birlikte paylaşirmisiniz.emeğinize ilginize sağlık....

 17. (2) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Teşekkür ederiz. İnşaAllah hazırlıyoruz. Önümüzdeki günler içerisinde ekleyeceğiz.

 18. (3) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Salat-ı Kübra (Büyük Salat) eklenmiştir:
  http://www.meviza.com/salavat/salat-i-kubra/

 19. (4) Cevapla
  birgül
  birgül
  birgül
     3 yıl önce

  Emeğinize sağlık..ilginize tşkler...sabırsızlıkla bekliyorum...

 20. (1) Cevapla
  defne
  defne
  defne
     3 yıl önce

  "Evliyalar Sultanı, seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri dedi ki: Bu salâvat, salih ve kâmil olan insandan başkasına verilmez (herkes bu salâtı ders edinemez. Salih ve kâmil kişi olduktan sonra bu salatın ders izni ona verilir). "Merhaba meviza ; bu salavatı herkes okuyamaz denmiş napmalı yani ben cok okumak ıstıyorum ama bu uyarı dıkkatımı cektı okumak çok istıyorum ama bu kadar salih bi insan oldgumuda düşünmüyorum :( okursam ne olur ?

 21. (4) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Merhaba,
  İslam akidesine uygun bir yaşayış içerisindeyseniz okumanızda bir sakınca yoktur. Ancak vird olarak düşünüyorsanız, intisap ettiğiniz ya da edeceğiniz kişi tarafından size verilmesi daha doğru olur.

 22. (0) emre ertaş
  emre ertaş
     3 yıl önce

  esselamunaleykumve rahmetullah defne kardeşim eyer sen bu sitede geziniyosan sende en azından salih bir kalp var kamil olmaya bilirsin ama en azından salih ve salihalardan olduğuna inanıyoruz ALLAH CELLE VE ALA sana kamil bir mertebe nasip ve müyesser eylesin

 23. (2) Cevapla
  murat
  murat
  murat
     3 yıl önce

  Böyle ağır virdleri sürekli okumak sakıncalıdır, çünkü şeytan ecrinden dolayı insanla çok fazla uğraşır. Korkulur ki bilemediğimiz yöntemlerle insanı sapıttırsın. Bundan dolayı kalp doktoru olan tasavvuf büyüklerinin birinden intisap alıp ondan bu izni isteyerek okunmalıdır. (Örnek olarak Ahmet Kadiyani'nin durumunu okuyabilirsiniz.)

 24. (5) Cevapla
  ünal
  ünal
  ünal
     3 yıl önce

  Öncelikle Abdulkadir Geylani Hz (r.a.) dan,
  Şimdiye Kadar Rivayet Edip Getirenlerden,
  Emeği Geçenlerden, Bu Site Aracılığı İle Bize
  Ulaştıranlardan Rabbim Gani Gani Razı Olsun.
  Müthiş Bir Salavat, Okuyun, Okutun, Dinletin

 25. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederiz, eksik olmayın. Selam ve dua ile..

 26. (2) Cevapla
  ottoman
  ottoman
  ottoman
     3 yıl önce

  Selamun aleykum bu site kurucusuna bir sorum olacak ibadet nasil bir sanat olur aciklamanizi bekliyorum...

 27. (8) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Ve aleykum selam,
  Abdulkadir Geylani Hazretlerinin “İbadet bir sanattır. Bu sanatın erbabı da velilerdir, İzzet ve Celal sahibi Allah’a yakın olan ihlaslı abdallardır.” Fethur Rabbani - 15.sohbet : http://www.meviza.com/sohbet/onbesinci-sohbet-muminin-kendi-nefsine-ikrami/

  “Şu kulluk - ibadet bir sanattır. Onun ehli de amellerini ihlasla yapanlar, Allah’ın ahkamını bilenler, onunla amel edenler, marifetulaha ulaştıktan sonra halkı irşadla vazifelendirilenlerdir.” Fethur rabbani- 62.sohbet : http://www.meviza.com/sohbet/altmisikinci-sohbet-tevhid-1-bolum/

  Sözlerini elbette sanatçı bir ruha sahip olmadan kavramak, idrak etmek ve yaşamak kolay değildir. Kul yaşamının tüm sosyal faaliyetlerini ibadet haline dönüştürmekle mükelleftir. Bu da ince ve zor bir sanattır. Malesef bu sanattan mahrum olanların ibadeti sadece şekilcilikten ibarettir.

  Aziz ve Celil olan Allah Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin sohbetlerinden ziyadesiyle feyz almayı ve istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin...

 28. (1) Cevapla
  ganime
  ganime
  ganime
     3 yıl önce

  Selamün aleykum, Sizlerden Allah razı olsun, bizlere böyle duaları ulaştırdığınız için ayriyeten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.

 29. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Ve aleykum selam. Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederiz. Selam ve dua ile..

 30. (2) Cevapla
  ahmed
  ahmed
  ahmed
     3 yıl önce

  Selamun aleyküm .. çok sevindim allah razı olsun inşaallah

 31. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  ve aleykum selam. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun.

 32. (1) Cevapla
  ebubekir reyhani
  ebubekir reyhani
  ebubekir reyhani
     3 yıl önce

  esselamun aleyküm. bu salavat ı şerife günlük vird olarak her gün okunsa uygun olurmu.

 33. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Ve aleykum selam,
  Bu salavatı şerifin intisap ettiğiniz ya da edeceğiniz kişi tarafından size vird olarak verilmesi daha uygun olur.

 34. (-1) Cevapla
  şerife koç
  şerife koç
  şerife koç
     3 yıl önce

  salavatı kübranın türkçe meali sitede yayınlanmıştı şimdi göremiyorum..

 35. (2) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Salavat-ı Kübra'nın Türkçe mealini yeniden hazırlıyoruz. İnşaAllah en kısa sürede hizmetinize sunacağız.

 36. (1) Cevapla
  ahmet çelci
  ahmet çelci
  ahmet çelci
     3 yıl önce

  Rabbim sizlerden ahirete kadar razı olsun bu paylaşımlarınız çok ama çok verdiğiniz bilgiler için rabbim sizlerden razı olsun

 37. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun ve istifadeniz daim ve bereketli eylesin.

 38. (1) Cevapla
  adem
  adem
  adem
     3 yıl önce

  Virdleri de sesli ortama aktarma imkanımız var mı?
  Bu arada sesli kitaplar için allah razı olsun hepsini indirdim gerektiğinde çok faydalanıyorum allah gayreti artirsin

 39. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederiz. Dua, Vird ve Salavatları da seslendirerek hizmetinize sunmak için çalışmalarımız var. İnşaAllah nasip olursa tamamlayıp kısa zamanda yayınlayacağız. Selam ve dua ile..

 40. (1) Cevapla
  özer
  özer
  özer
     3 yıl önce

  Hergun okusam abdestli ve temiz olarak bir sakinca olurmu? Bazi kisiler sakinca var gibi seyler soyluyorlar anlamiyorum????
  Dua nin ve salavatin ne sakincasi oluranlatabilirmisiniz kisaca
  Allah c.c. rahmeti bereketi ve merhameti ummedi muhammed`in ve sizlerin uzerine olsun...........

 41. (2) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  İslam akidesine uygun bir yaşayış içerisindeyseniz; zina, haset, yalan, gıybet, haram gibi nefsi hastalıklarınız yoksa, yahut var da günahta ısrar etmeyip nefsinizle mücadele ediyorsanız elbette ayet ve hadisleri vird edinebilirsiniz. Bunda hiçbir mahsur yoktur. Yalnız okuyacağınız dua ve virdler asla ahlakınızla çelişmemelidir. Aksi takdirde hiçbir faydasını göremezsiniz.

  Selam ve dua ile..

 42. (0) Cevapla
  mine
  mine
  mine
     3 yıl önce

  Merhaba
  Emeğinize sağlık. Şükrünü yapabilmek ve yaşamı nasib olsun cümlemize.bu salavatı aktardığınız için çok teşekkürler. Kaynak olarak nerden nasıl geldiğinide belirtebilirmisiniz ayrıca.
  (Enbiya 105) bu salavatta geçtiği belirtildiği halde arapça latince kısmında bulamadım..
  Selam ile

 43. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Merhaba,
  teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Enbiya 105 Arapça metinde yer almaktadır. Sayfa 5'te 4.satıra bakabilirsiniz. Latin harfleriyle okunuşta ise dikkatimizden kaçmış, düzelttik. Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Bu salavatı şerife, Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Beşairu'l Hayrat isimli müstakil eseridir. Aziz ve Celil olan Allah ziyadesiyle istifade etmemizi nasip eylesin.

 44. (2) Cevapla
  tulay
  tulay
  tulay
     3 yıl önce

  Yuregim yanarak okudum husu icindeydim Allah sizden binlerce kez razi olsun Allah yar veyardimciniz olsunl Salavati Besairu.l.Hayrat Duasinin tamami burda yazilimi
  Hr sey icin tesekkur allah islerinizin devamini saglasin

 45. (2) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. İstifadeniz daim olsun.
  Evet. Salavat-ı Beşairul Hayrat'ın (Hayırları Müjdeleyen Salavat) tamamı Arapça metin, Türkçe okunuş, meal ve fazileti ile burada yer almaktadır. Ayrıca e-kitap pdf olarak da ücretsiz indirebilirsiniz.

  Selam ve dua ile..

 46. (2) Cevapla
  inci
  inci
  inci
     3 yıl önce

  Allah razı olsun

 47. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun.

 48. (3) Cevapla
  hamiyet
  hamiyet
  hamiyet
     3 yıl önce

  abdülkadir geylani hazrwtlerinin salavat-ı beşairul hayratı okumayı ALLAH (c.c.) ümmete nasib eylesin çok güzel ALLAH (c.c) sizlerden razı olsun.

 49. (-1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. Selam ve dua ile..

 50. (1) Cevapla
  halime
  halime
  halime
     3 yıl önce

  Allah razi olsun.. Salih bir niyetle okudum rabbim kabul etsin insallah duami.. İyi aksamlar

 51. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     3 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. İnşaAllah en güzel ve hayırlı şekilde makbul olsun. Selam ve dua ile..

 52. (0) Cevapla
  kadiriler izmir
  kadiriler izmir
  kadiriler izmir
     2 yıl önce

  Esselamu aleykum. Ben size ozelden e posta gondermistim ancak cevap gelmedi. ben yaklasik 1 veya 1 bucuk ay once bu salavati sitenizden alarak fotokopi yaptirip Cemaatimizdeki kardeslerimize dagitmistim. Biz de kadiriyiz elhamdulillah. Sizden istegim telif hakkindaydi. Yani fotokopi yaptirip dagitmamda sakinca varmi diye mesaj gondermistim size. Kul hakkina girmek istemiyorum. Yine de hakkinizi helal edin. Ileride yine fotokopi yaptirip dagitmamda bir sakinca varmidir?
  ayrica ALLAH hayirlarinizi kabul etsin ALLAH razi olsun bu kadar guzel seylere vesile oldugunuz icin. ALLAHA emanet olun.

 53. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Ve aleykum selam,
  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. Daha önceki mesajınızı görmedik. Telif konusunda bir sıkıntı bulunmamaktadır. Zira söz konusu eseri bizzat biz Meviza olarak hazırlayıp ücretsiz hizmetinize sunuyoruz. Hiçbir endişe duymadan istifade edebilir, paylaşabilirsiniz. Zaten amacımız da bu mübarek salavatı herkese ücretsiz olarak ulaştırmak ve istifade edilmesini sağlamak.

  Aziz ve Celil olan Allah'a emanet olsunuz. İstifadeniz daim ve bereketli olsun.

 54. (1) Cevapla
  nur
  nur
  nur
     2 yıl önce

  Selamun aleykum Allah razı olsun boyle güzel salat ve duaları bulup okumamıza vesile olduğunuz icin Gavsı Azam Şahı Geylani sülalemizin şeyhi Nakşi tarikati.Ne büyük bir üstad. ve cok şükür onu üstad secen Bedüzzaman Said Nursi hazaretlerinin talebesi olmaya da azmediyoruz. inşallah layık oluruz. Allah vesile olan Arkadaşlardan razı olsun. Bir sorum olucak değerli hocalarım size bu aralar evliliğimle ilgili sorun yaşıyorum. 9 yıllık yuvam dağılmak üzere. işte ayetlerde deniyor ya şeytanın askerleri arı koca arasına nifak sokmadan rahat duramazmıs die yuvama da ondan oldu siz degerli hocalardan dua ala bilir miyim ve de bu mübarek duayı sıkıntım icin okursam yalnıs olmaz değil mi? Allah tekrardan razı olsun

 55. (2) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Ve aleykum selam,
  Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. Elbette okuyabilirsiniz. Hayatımızda bize sıkıntı veren her türlü bela ve musibetler aslında ganimettir. Kemal derecemizi arttırır, bize tevhidi ögretir. Bize düşen bu anlarda, tövbeyi çoğaltmak, sabrı artırmak, salih insanlarla beraber olmak ve Allah'a tevekkül halinde dua ve ibadet etmektir.

  Cehaletini, kusur ve zaaflarını idrak eden her insan mutlaka selamete kavuşur. Rahman ve Rahim olan Allah yuvanıza huzur ve saadet versin. Ömrünüzü bereketli kılsın, neslinizi hayırlı evlatlarla müjdelesin ve iki cihanda Aziz etsin.

 56. (1) Cevapla
  nur
  nur
  nur
     2 yıl önce

  Allah razı olsun sizlerden evet Rabbim ne büyük oyle buyukoyle güzel ki bu aciz kulunu sevdiğini sık sık hisettiriyor bu kuluna. taktir Onun 9 senedir evlat sahibi de olamadım. garip yetimlik hepsi. neyse sıkıntıları soyleyip de derecesini azaltmak istemem. Hakılısnız başta delalete duştum nerdeyse asi gelecek kadar sabirsızlanıyordum ki Kurana sarıldım. şimdi daha iyiyim dualarla ibadetlerle gecen ömür lezzetli gelmeğe başladı. ve Rabbim bütün ehli müslüman kardeşlerimizin ne sıkıntısı varsa gidersin dalalette olanları da ıslah etsin sizlerden de Rabbim razı olsun ki boyle guzel dualarla bizleri tanıstıryorsunuz. başarılarınızın ve yazılarınızın devamını bekliyoruz. Selam ve dua ile kalın

 57. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. Kıymetli mesajınız, takdiriniz ve hayır dualarınız için teşekkür ederiz; eksik olmayın. Aziz ve Celil olan Allah, dosdoğru yolunda sabit-kadem eylesin cümlemizi ve merhametiyle muamele etsin ve bizleri din-i İslam'a hizmetle şereflendirdiği seçkin kullarının arasına dahil eylesin. Selam ve dua ile..

 58. (1) Cevapla
  hilal
  hilal
  hilal
     2 yıl önce

  Allah bin kere razi olsun

 59. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun.

 60. (1) Cevapla
  med
  med
  med
     2 yıl önce

  bu siteyi kuran,yöneten herkese en içten sevgi ve saygılarımı iletirim.canabı allah sizlerden razı olsun.

 61. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Aziz ve Celil olan Allah istifadenizi daim eylesin.

 62. (0) Cevapla
  selmama
  selmama
  selmama
     2 yıl önce

  allah rizasi icin bana soyleyebilirmisiniz ahaste olani lehine nasil doner cok zor durumdayim. okudugum dualarla baskalarina is aciliyo baskalarina para geliyo ve ben neyapacagimi bilmiyorum hangi duayi okuyayim ne yapayim allah rizasi icin soyleyin. alacaklilar hergun borcunu istiyo ne olur soyleyin

 63. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Aziz ve Celil olan Allah ömrümüzün her anında bizi sevdiği, razı olduğu dosdoğru yolunda tutsun. Sıkıntılarımızı hayırlara ve manevi derecelere erişmekle mükafatlandırsın. Bizi kendi yüce zatından başkasına muhtaç eylemesin. Amin.
  Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki :
  "Daima dua edeceksin… Çünkü her şeyden evvel sen bir kulsun. Allah'ın emirlerine uymaktasın. Allahü Teala: - Bana dua edin, kabul ederim. buyuruyor. Duan her zaman duyulur ama, ihtiyacın kadar verilir. Sonrası öteki aleme kalır. İhtimal ki her arzunun bu alemde yerine gelmeyişi bir hikmet icabı ve senin hayrına olmaktadır. Sonra, her olan şey, Allah'ın kaza ve kaderine uygundur. Arzun yerine gelmeyince Hakk'ı itham etme!.. Kabul olmadı diye ümitsizliğe düşme!.. Daima dua et. Kârın olmasa bile zarar da etmezsin. Hemen olmasa bile, bir zaman sonra olur. Bir Hadis-i Şerifte şöyle buyruluyor: - Kıyamet günü hesap defterinde insan, yaptığı ibadet haricinde bir çok iyilik bulur. Bunları bilemez, sorar, ona şöyle denir: Bunlar dünyada kabul olmayan dualarının karşılığıdır. Kader-i İlahi icabı orada yerine getirilmedi fakat sana mükafat olarak burada veriliyor. En azından halin, zikir olmalı. İhtiyacını O'na aç!. Başkasına bir şey deme!.. O'nu tevhid ederek, her derdini arzet… Duanın kabul edilmesi işini Allah'a bırak…"

 64. (1) Cevapla
  allah razi olsun c
  allah razi olsun c
  allah razi olsun c
     2 yıl önce

  Allah razi olsun cok guzel yorumlar

 65. (2) Cevapla
  saniye bolat
  saniye bolat
  saniye bolat
     2 yıl önce

  Bu salavat-ı duymuştum ama nasıl bulacağımı bilmiyordum ararken tesadüf buldun allah razı olsun emek verenlerden dostlarımada çıktı alıp verdim

 66. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Rahman ve Rahim olan Allah kabul eylesin. Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun ve istifadenizi daim eylesin.

 67. (0) Cevapla
  pınar
  pınar
  pınar
     2 yıl önce

  Ne kadar güzel şeyler pylaşmışsınız ALLAH razı olsun sizlerden hastayım 2.5 aydır ve herşey üstüste geldi 2 ayımı aglayarak geçirdim ve hata ettiğimi anladım bu mübarek duayı okumamda bi sakınca varmıdır

 68. (2) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun ve istifadenizi daim kılsın. Hiçbir sakınca yoktur; elbette okuyabilirsiniz. Rahman ve Rahim olan Allah tüm sıkıntı, hastalık ve dertlerimizi üstün manevi derecelere erişmeye bir vesile eylesin. Bizleri razı olduğu seçkin kullarının arasına katsın. Selam ve dua ile..

 69. (0) Cevapla
  pınar
  pınar
  pınar
     2 yıl önce

  Allah razı olsun ettiğiniz dua için bazı sitelerde salavatı iksiri azam(en büyük ilaç) diye geçiyo bu salavat sitenizde mevcutmudur acaba şimdiden teşekkürler paylaşımlaırınız için ALLAH sizden razı olsun selam ve dua ile

 70. (1) Cevapla
  Meviza
  Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. Bahsettiğiniz salavat sitemizde yer almamaktadır. Bu salavat-ı şerifenin dışında Salat-ı Kübra ( En Büyük Salat )'yı sitemizde bulabilirsiniz.

 71. (2) Cevapla
  mustafa
  mustafa
  mustafa
     2 yıl önce

  bir kere okudum ogece gördüğüm rüyalar bu salavatın çok etkili plduğunu gösterdi

 72. (0) Cevapla
  beste
  beste
  beste
     2 yıl önce

  Hayırlı günler din kardeşlerim Allah un selami üzerinize olsun site çok güzel bi site bize bu güzelliği dumandan Rabbim binlere razi olsun şifa için ne okuyabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim çok ihtiyacım var selam ve dua ile.....

 73. (2) Cevapla
  hhatice
  hhatice
  hhatice
     2 yıl önce

  emeği geçenlerden allah razı olsun kardeşlerim. sizinle bugün tanıştım. hayırlı cumalar ....selam ve dua ile..

 74. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. Selam ve dua ile..

 75. (1) Cevapla
  mervan
  mervan
  mervan
     2 yıl önce

  kardeşim ALLAH hepinizden razı olsun . beşairulhayratın okunuşunun bide sesini katın size zahmet ALLAH rızası için . çünkü okurken belki yanlış telefauz ediyoruzdur dinleyelim iyice öğrenelim en aznından. ALLAH razı olsun .

 76. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. İnşaAllah bunun için bir düşüncemiz var. Nasip olursa hizmetinize sunacağız. Selam ve dua ile..

 77. (-1) Cevapla
  fatime
  fatime
  fatime
     2 yıl önce

  Yaklaşik bir yildir bu duayi dürrü meknun kasidesini kenzül arşi salavati kübrayi hizbul bahri. Cevheretül kemal salavati tac salavati semaniye miftahül cennet duazini kendime vird edindim okuyorum eşim lrnf kanseti olduktan sonra bu dualari araşrtirdim rabbim karşima çikardi hergün okuyorum sizce uygun mu

 78. (2) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Elbette uygundur. Zira Allahu Teala dilemeseydi bunları vird edinemezdiniz. Aziz ve Celil olan Allah eşinize acil şifalar ihsan eylesin. (Amin)

 79. (3) Cevapla
  fatime
  fatime
  fatime
     2 yıl önce

  Hocam bende hergün bu duayi okuyorum

 80. (5) Cevapla
  faik
  faik
  faik
     2 yıl önce

  Admin kardeş kadiri meşrebine mensub olmayanlar bunları okuyabiirmi

 81. (5) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Elbette okuyabilir. Duaların meşrebi olmaz.

 82. (2) Cevapla
  azra
  azra
  azra
     2 yıl önce

  Herhangi bir dilek icin okuyabilirmiyiz

 83. (4) Cevapla
  faik
  faik
  faik
     2 yıl önce

  Bir kısım insanların kardeşlerin psikolojik hastalıkları var takıntı hastalığı vesaire hayatlarını zorlaştıran bi hastalık acaba Hazreti Geylani nin bu duası veya herhangi duaları bu kardeşlerin okuması tavsiye olunirmu.Paylaşımlar için teşekkürler.

 84. (0) Cevapla
  merve
  merve
  merve
     2 yıl önce

  Selamın aleyküm rabbim bin kere razı olsun hizmetlerinizi arttırsın. Aylarca bu sohpetlerle yatıp kalktım darlık anlarım aydınlık oldu bu selavatı vird edindim lakin indirdiğim sizin programda bu selavat kısa ilk 2 sayfası var acaba o kısa halimi yoksa uzununumu okumamız gerekiyor bilgileriniz için teşekkür ederim

 85. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Ve aleyküm selam,
  Âmin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederiz, eksik olmayın. Siz Android uygulamamızı mı kasdediyorsunuz ? Bu salavat-ı şerife 2 sayfa değil. Burada göründüğü şekliyle tüm içerik mobil uygulamamızda da aynen mevcut. Aziz ve Celil olan Allah kabul buyursun.

 86. (2) Cevapla
  enfalperde konya
  enfalperde konya
  enfalperde konya
     2 yıl önce

  allah rabbim nurunu tecceli eylesin

 87. (2) Cevapla
  teslime
  teslime
  teslime
     2 yıl önce

  Allah razı olsun emeğigeçenden bendeokudum rabbim kabul etsin cümlemizin duasını kızımın kapanmasıiçin hocalrımızdan dua istiyorum allah razı olsun

 88. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Ve aleyküm selam... Rahman ve Rahim olan ALLAH sizden de razı olsun.Tez zamanda kızınızın kapanması temennisiyle. Amin, Amin, Amin..

 89. (0) Cevapla
  teslime
  teslime
  teslime
     2 yıl önce

  Allahın selmıı okuyanların üzerine olsun kızımmın tesettüre girmesi için dua istiyorum allahrazı olsun tüm okuyan kardeşlerden selamun aleyküm

 90. (0) Cevapla
  doğuş
  doğuş
  doğuş
     2 yıl önce

  Emeği geçenlerden Allah (Azze ve Celle) razı olsun. Onlara afiyet versin.

 91. (0) Cevapla
  teslime
  teslime
  teslime
     2 yıl önce

  Kızım kapanması için hocamdan dua istiyorum allah razı olsun okuyanlardanda

 92. (1) Cevapla
  dalaz
  dalaz
  dalaz
     2 yıl önce

  Okuyan kardeşlerden kızmın tesettüre girmesi için dua istiyorum allah razı olsun peygamberime selamolsun şefatı okuyanların üzerine olsun

 93. (0) Cevapla
  hatun kaşik
  hatun kaşik
  hatun kaşik
     2 yıl önce

  Bu salavati rüyamda gördüm ondan sonra araştirdim burada buldum arkadaşim kitabini getirdi türkiyeden bana

 94. (0) Cevapla
  hatun kaşik
  hatun kaşik
  hatun kaşik
     2 yıl önce

  Peygamber sav efendimizi geçen sene şaban ayinda rüyamda gördüm yaninda bilali habeşi vardi o sav geldi güneş söndü rüyamda bana kocaman kirmizi bir cennet gülü hediye etti

 95. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Müthiş bir rüya. Aziz ve Celil olan Allah mübarek eylesin.

 96. (1) Cevapla
  nezahat
  nezahat
  nezahat
     2 yıl önce

  çok güzel demek bile az rabbim razı olsun emeklerinize sağlık bu gün sabah tesadüf desem kesinlikle değil rabbim bu siteyi ve bu mübarek salavatı gösterdi bana sanırım 3 ya da 4 kez okudum yüce rabbim cümleninde benimde dualarımızı hayırlısı ile kabul etsin amin inşallah anlatılmaz duygular hissettiriyor evde olup elbette abdestli okumak isterim ama çalışıyorum okumadande duramıyorum

 97. (1) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     2 yıl önce

  Âmin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun ve istifadenizi daim bereketli kılsın. Selam ve dua ile.

 98. (0) Cevapla
  nezahat
  nezahat
  nezahat
     2 yıl önce

  Allah razı olsun aminnn amin inşallah

 99. (1) Cevapla
  rukiye
  rukiye
  rukiye
     1 yıl önce

  Bu dua lara asik oluyorum okudukca mutlu oluyorum yasama sevinci geliyor cok guzel dua ve salavatlar bizlere bu hizmeti sunan lardan Allah razi olsun Rabbime kul Rasule ummet eylesin sizlerde dualariniz dan beni eksik etmeyn DİN kardeslerim Elhamdulillah ki sizin gibi duali kardeslerim var Allah heppinizden razi olsun AMİN

 100. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     1 yıl önce

  Âmin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun ve istifadenizi daim bereketli kılsın. MaşaAllah.

 101. (8) Cevapla
  yunus
  yunus
  yunus
     1 yıl önce

  Allah bu siteyi açandan razı olsun Gavsul Azamın himmet ve tasarruflarına mazhar eylesin o kadar mutlu oldumki bu salavatı sitenizde görüp ilk defa okuduğum zaman manevi tesirini anında hissettim ve kendime vird edinip hergün okumaya karar verdim...Tşk ederim mevzia..

 102. (5) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     1 yıl önce

  Âmin. Aziz ve Celil olan Allah Teala Hazretleri sizden de razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli mesajınız, hayır dualarınız ve güzel mesajınız için. Eksik olmayın. İstifadeniz her daim bereketli olsun. Vesselam..

 103. (2) Cevapla
  belgin
  belgin
  belgin
     12 ay önce

  bu siteyi çok seviyorum.ne kadar güzel ve seviyeli paylaşımlar var.hazırlayanların ellerine sağlık .emeği geçen herkese tşk ederim.

 104. (0) Cevapla
  hulya kilinc
  hulya kilinc
  hulya kilinc
     11 ay önce

  Selamun aleykum arkadaslar ben 4cu okuyusum selavati kubra selavati tac okuyun ne muradiniz varsa kabul oluyo ben 2 aydir okuyorum once cenabi haktan istiyoruz kabul oluyo

 105. (0) Cevapla
  hulya kilinc
  hulya kilinc
  hulya kilinc
     11 ay önce

  Allah razi olsun hocamizdan bu degerli dualar icin

 106. (2) Cevapla
  hulya kilinc
  hulya kilinc
  hulya kilinc
     11 ay önce

  her kese haber vermek lazim o kusunlar bu buyuk selavatlari

 107. (1) Cevapla
  dudu ayyıldız
  dudu ayyıldız
  dudu ayyıldız
     9 ay önce

  Bu duaları bizlere ulaştırdığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır

 108. (-1) Cevapla
  ihvan
  ihvan
  ihvan
     9 ay önce

  Allah Celle Celaluhu Razi olsun emegi gecen herkesten

 109. (0) Cevapla
  yeni ihvan
  yeni ihvan
  yeni ihvan
     5 ay önce

  Allah razi olsun paylasanlardan sizlerden dua istiyorum kardeşlerim 2 bucuk aylik bir bebegim var dogumdan sonra kalp rahatsızlığım çıktı Rabbim sifa lutfetsin insallah

 110. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     5 ay önce

  Amin. Aziz ve Celil olan Allah sizden de razı olsun ve şifa ihsan eylesin.

 111. (0) Cevapla
  seher
  seher
  seher
     4 ay önce

  Ben namaz kilmiyorum ama beseriul hayrat ve salavatı kubra yi en az ginderdim iki defa okuyorum 15.gundur rabbim bana hakkıyla namaz kılmayı kuran okumayı nasip etsin diye .acaba dogrumu yoksa yanlış mı yapıyorum.

 112. (0) Meviza   ( Yönetici )
  meviza
     4 ay önce

  Bu salavatları okumanızda herhangi bir sakınca yoktur. Rahman ve Rahim olan Allah, size en kısa zamanda namaz kılmayı nasip etsin.

Yeni bir yorum yazmak için saniye beklemeniz gerekiyor.

Beklemek istemiyorsanız şimdi hemen ücretsiz üye olun

Yeni yorumlardan haberdar et.
Diğer Dualar ve Virdler
Göster