Meviza

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Eserleri

EL GUNYE
Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin akâid ve tasavvufla ilgili eseridir. Eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler ve İslam Ahlakı, Sohbetler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor. Eserde fıkhi konular Hanbelî mezhebine göre açıklanır.


FETHUR RABBANİ
Bu eser Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Hicri 545-546 yıllarında, Bağdat halkına ve misafir ve yolcu olarak dergahına uğrayanlara hitaben medresesi ve dergahında yapmış olduğu marifet nurlarıyla dolu sohbet ve vaazlarından derlenmiştir. Toplam 62 adet sohbetten meydana gelen bu eser, Afif adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmiştir.

SIRRUL ESRAR
Tasavvufla ilgili muhtelif bahisler, yirmi dört fasıl içinde ele alınıp işlenmiştir. Eserin mukaddimesinde, yirmi dört fasıl için şöyle denilmişitir: “Bu kitap, kelime-i tevhidin harflerinin ve bir günün saatlerinin sayısına uygun şekilde, yirmi dört fasıl olarak hazırlanmıştır."

CİLAUL HATIR
Bu eser, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir. Eser, elFethu'r Rabbânî'nin adeta bir devamı niteliğindedir. Bu da diğeri gibi meclislerden yani sohbetlerden oluşmaktadır. Bu sohbetlerin tamamı tasavvufla ilgilidir. Cilâû'l Hâtır'da ilk meclis 9 Receb 546, son meclisin tarihi ise 24 Ramazan 546’dır. Başka bir deyişle Cilau’l Hatır Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin yaklaşık 2.5 aylık vaazlarını bir araya getirmektedir. Vaazları derleyen şahsın kimliği belli değildir.

SİRACÜL VEHHAC
Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) miracının anlatıldığı küçük bir risâledir.

FÜTUHUL GAYB
Eser, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi kavramlara açıklık getiren saliklere yol gösterici hikmetli nasihatlerden oluşur. Eserde 78 adet makale bulunmaktadır.

MEKTUBAT
Aslı Farsça olup daha sonra Arapçaya çevrilmiş 15 mektuptan oluşur. Hikmetli nasihatler içeren mektuplarda 275 adet ayeti kerime bulunmaktadır.

VİRDLER, HİZBLER, DUÂLAR

ES-SALÂTÜ’L-KÜBRÂ
EL-KİBRÎTÜ’L-AHMER Fİ’S-SALÂTİ ALE’N-NEBÎ (sallallahu aleyhi ve sellem)
DA’VETÜ’L-CELÂLE
KENZÜ’L-A’ZAM
FETHİ’L-BASÂİR
VİRDÜ'S-SABÂH
VİRDÜ’L-İŞRÂK
VİRDÛ’Z-ZUHR
VİRDÜ’L-ASR
VİRDÜ’L-MAĞRİB
VİRDÜ’L-IŞÂ
EVRÂDÜ’L-ÜSBU
HİZBÜ BEŞÂİRÜ’L-HAYRÂT
HİZBU'T-TAZARRU' VE'L-İBTİHÂL (ÎBTİHÂLÜ'Ş-ŞEYH ABDÜLKÂDİR)
HİZBU'S-SÛRYANİYYE (DA’VETÜ’S-SÛRYANİYYE)
HİZBÜ’S-SAĞÎR
HİZBÜ’L-HIFZ
HİZBÜ’N-NASR
DUÂÛ HİZBÜ'N-NASR