Javascript etkin değil.

Fethu'r Rabbani

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fethu'r Rabbani Hakkında

El-Fethu’r Rabbânî Ve’l Feyzu’r Rahmânî, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi görüş ve düşüncelerini muhteva eden en hacimli eserdir. Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin çeşitli tarihlerde 36’sını medresede, 17’sini ribatta yaptığı, 9’unun ise yeri belli olmayan, toplam 62 adet vaazından derlenen eserdir. Eserde, vaazlar meclis başlığı altında verilir ve her meclisin tarihi kaydedilmiştir. Ancak vaaz meclisleri kronolojik olarak, tarihi sıraya göre dizilmemiştir. Vaazlann en erken tarihlisi 6 Cemaziyelahir 545 tarihi ile 30. Meclis, en son tarihlisi ise 20 Receb 546 tarihi ile 61. Meclistir.

Eserin kim ya da kimler tarafından derlendiği kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte Karamâni, El-Fethu’r Rabbânî'yi Afif'in Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin lisanından yazdığını söyler. Sâmerrâî de Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin halîfelerinden Afîfeddîn b. el-Mübârek tarafından nakledildiğini belirtir. Gerek Karamânî’nin, gerekse Sâmerrâî’nin bahsettiği kişi Abdülkâdir Geylânînin torunlarından Afîfeddîn b. el-Mübârek olsa gerektir. Şu da var ki, o vaaz ederken müridleri veya oğullarından birilerinin onun sözlerini notlar hâlinde yazdıkları rivâyet edilmektedir.

El-Fethu’r Rabbânî Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin sohbetlerinden parça parça derlenmiştir. Zira konulara bakıldığında, onların bir sohbetin tamamını aksettirmediği, çoğunun eksik olduğu, vaazdaki önemli yerlerin ya da yazan kişinin not edebildiği veya yazılmasını uygun bulduğu kısımların aktarıldığı görülür. Son meclis ise oldukça uzun ve müteferrik konulardan müteşekkildir. Kitabın sonuna Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin vefatı ilâve edilmiştir.

Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Tercüme: Yaman Arıkan
Sesli Kitap Toplam Süre: 45 Saat 34 Dakika
Hazırlayan: Meviza

Apple Podcasts Linki:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/fethur-rabbani-abdulkadir-geylani-hazretleri-meviza/id629777062?l=tr

Spotify Podcasts Linki:
https://open.spotify.com/show/3nAnzfgxBUzyadqtcI2vns

6. Müminin Mümin Kardeşine Nasihatı

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Şevval ayının ortalarında, Cuma günü medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Allah dostlarının özellikleri ve alametleri nelerdir ? Müminlerin birbirlerine karşı öğütleri nasıl olmalı ? Nefsani arzuların esiri olmaktan nasıl kurtulunur ? Nasibinde olmayan rızkı istemenin tehlikeleri nelerdir...
DAHA FAZLASI

7. Sabır

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Şevval ayının onyedinci Pazar günü dergahta yapılmıştır. Bu sohbette; Afet ve musibetlerle dolu olan dünya hayatına neden sabretmek gerekir ? Takva sahibi olanların alametleri nelerdir ? Kadere rıza göstermeyenlerle arkadaşlık olur mu ? Allah'tan başka bütün...
DAHA FAZLASI

8. Mürailik ( İkiyüzlülük )

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Şevval ayının ondokuzuncu günü, Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Mürailerin yani ikiyüzlü insanların özellikleri, alametleri nelerdir ? Gerçek bir kulluk ve ibadet nasıl olmalıdır ? Allah'ın rahmetine ve lütuflarına nail olmak için neler yapılmalıdır ?...
DAHA FAZLASI

9. Müminin İmtihana Tabi Tutulması

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Şevval ayının onikinci günü, Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Bu sohbette; Aziz ve Celil olan Allah tarafından imtihana tabi tutulmamızın hikmetleri, sırları nelerdir? Allah sevdiği kullarına azab eder mi ? Maruz kalınan belalara karşı sabrın Allah katındaki...
DAHA FAZLASI

10. Külfet Addetmemek (Zorluk Saymamak)

30 Mart 2013 /sohbet
Bu konuşma, Hicretin 545.yılında, Şevval ayının ondördüncü günü, Pazar sabahı yapılmıştır. Bu sohbette; Aziz ve Celil olan Allah'a kulluğu zorluk saymaktan nasıl kurtulunur ? Bütün ibadet ve taatleri yalnızca Allah için yapmanın mükafatları nelerdir ? Münafıklık alametlerinden kurtulmak için nelere...
DAHA FAZLASI