Javascript etkin değil.

Gunyetu't Talibin

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Gunyetu't Talibin Hakkında

Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin “el-Gunye li-talibi tariki'l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap), Gunyetü’t Talibin” isimli eseri, bir hikmet kaynağı olarak irfan yoluna dair hikmetler sunmaktadır.

Hayli hacimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor.

Herbir bölüm, nüfuzu çağlar boyu eksilmeyen Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin ortaya koymuş olduğu beliğ açıklamaları içeriyor. Eserde tevhid, iman, takva gibi temel İslami temalar hem zahidane hem de arifane bir üslupla işlenmektedir.

İbadetler Fıkhı başlığını taşıyan bölümde şeri adaba dair bilgiler sunuluyor. Ayrıca ibadetlerin manevi boyutlarına yer veriliyor. İtikat başlığını taşıyan bölümde İslam'ın inanç esaslarının yanısıra akaid bağlamında mezheplerin ortaya koydukları görüşler eleştirel olarak ele alınıyor.

Sohbetler isimli bölüm ayet ve hadislerin ışığında menkıbeleri de içeren açıklamalar sunuyor. Faziletli Ameller başlıklı bölümde farz ve nafile ibadetler konu ediliyor. Tasavvuf başlıklı bölümde ise müridin adabı, sufilerin özellikleri ve Kadiri yolunun esasları üzerinde duruluyor.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme: Doç. Dr. Osman Güman
Sesli Kitap Toplam Süre: 26 Saat
Hazırlayan: Meviza

Cuma Günü

24 Kasım 2014 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı dördüncü babının 6.kısmı olan "Mübarek Ay ve Günler" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri şu konuları ayet ve hadis-i şeriflerle detaylı olarak anlatmaktadır: * Cuma Günü *...
DAHA FAZLASI

Amellerin Kabul Edilme Şartları

31 Mart 2017 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı dördüncü babının 6.kısmı olan "Mübarek Ay ve Günler" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri şu konuları ayet ve hadis-i şeriflerle detaylı olarak anlatmaktadır: 1- Amellerin Kabul Edilme...
DAHA FAZLASI

Riyadan ve Gösterişten Uzak Durmanın Önemi

04 Nisan 2017 /gunyetuttalibin
Ehl-i ibadet ve irfan olanlar, bütün hallerinde riyadan, insanları dikkate alarak bir şey yapmaktan ve kendini beğenmekten sakınmalıdır. Çünkü nefs, karakter itibarıyla kötüdür, yoldan çıkaran heva-heveslerin, helake sürükleyen tutkuların ve kul ile Rabbi arasına giren dünyevi hazların kaynağıdır...
DAHA FAZLASI

Eyyam-ı Biyd Orucu

07 Nisan 2017 /gunyetuttalibin
YÜZ ON ÜÇ BİN YIL ORUÇ SEVABI KAZANDIRAN EYYAM-I BİYD ORUCU ve FAZİLETLERİ Allah ondan razı olsun, Ali b. Ebu Talib’in şöyle dediği nakledilmiştir: “Ayın on üçünde oruç tutmak, üç bin sene oruç tutmaya denktir; on dördünde oruç tutmak on...
DAHA FAZLASI

Dehr Orucu ve Fazileti

08 Nisan 2017 /gunyetuttalibin
Ömer İbnü’l-Hattab’dan (r.a.) Allah Rasulü’nün (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Oruçların en güzeli Dâvûd orucudur. Bütün hayatı boyunca bu orucu tutan kişi kendini Allah’a adamış sayılır.”
DAHA FAZLASI