Javascript etkin değil.

Gunyetu't Talibin

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Gunyetu't Talibin Hakkında

Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin “el-Gunye li-talibi tariki'l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap), Gunyetü’t Talibin” isimli eseri, bir hikmet kaynağı olarak irfan yoluna dair hikmetler sunmaktadır.

Hayli hacimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor.

Herbir bölüm, nüfuzu çağlar boyu eksilmeyen Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin ortaya koymuş olduğu beliğ açıklamaları içeriyor. Eserde tevhid, iman, takva gibi temel İslami temalar hem zahidane hem de arifane bir üslupla işlenmektedir.

İbadetler Fıkhı başlığını taşıyan bölümde şeri adaba dair bilgiler sunuluyor. Ayrıca ibadetlerin manevi boyutlarına yer veriliyor. İtikat başlığını taşıyan bölümde İslam'ın inanç esaslarının yanısıra akaid bağlamında mezheplerin ortaya koydukları görüşler eleştirel olarak ele alınıyor.

Sohbetler isimli bölüm ayet ve hadislerin ışığında menkıbeleri de içeren açıklamalar sunuyor. Faziletli Ameller başlıklı bölümde farz ve nafile ibadetler konu ediliyor. Tasavvuf başlıklı bölümde ise müridin adabı, sufilerin özellikleri ve Kadiri yolunun esasları üzerinde duruluyor.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme: Doç. Dr. Osman Güman
Sesli Kitap Toplam Süre: 26 Saat
Hazırlayan: Meviza

Hz. Muhammed (s.a.v.) Evrensel Bir Peygamberdir

06 Kasım 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - Hz. Muhammed (s.a.v.) Evrensel Bir Peygamberdir" adlı bölümü içerir. Bu bölümde; - Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Evrensel Bir Peygamberdir - Mucize - Hazreti Muhammed'in (sallallahu...
DAHA FAZLASI

Bid'atlerden Uzak Durmak

07 Kasım 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - Bid'atlerden Uzak Durmak" adlı bölümü içerir. Bu bölümde şu konular anlatılmaktadır: - Bid'atlerden Uzak Durmak - Bid'atçilerin İşareti - Allah'ın Nitelenmesi Caiz Olan ve Olmayan Vasıflar
DAHA FAZLASI

Hidayet Yolundan Sapan Fırkalar

09 Kasım 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - Hidayet Yolundan Sapan Fırkalar" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri, Rasulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şerifinde buyurduğu "... siz...
DAHA FAZLASI

İstiaze Ayetinin Tefsirine Dair

12 Kasım 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babının 1.kısmı olan "İstiaze Ayetinin Tefsirine Dair" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri şu konuları detaylı olarak anlatmaktadır: 1- İstiaze Ayetinin Tefsirine Dair 2- İstiaze Ne...
DAHA FAZLASI

İlham Türleri ve Özellikleri

14 Kasım 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babının 1.kısmı olan "İlham Türleri ve Özellikleri" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri "ilham türleri ve her birinin tipik özelliklerini" detaylı olarak anlatmaktadır.
DAHA FAZLASI