Javascript etkin değil.

Cilau'l Hatır

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Cilau'l Hatır Hakkında

Eserin tam adı "Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir" şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyâsına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize "Bâtınî ve zâhirî konularda gönül dünyâsına yansıyan fikirlerin cilâsı" şeklinde çevirmek mümkündür.

Cilâu'l-hâtır, Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî'nin adeta devamı niteliğindedir. Meclislerden yani sohbetlerden oluşmaktadır.

Bu vaaz ve sohbetlerin tamamı tasavvufla ilgilidir. İlk sohbetin târihi 9 Receb 546/1152, son meclisin tarihi ise 24 Ramazan 546'dır. Başka bir deyişle Cilâu’l-Hâtır Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin yaklaşık 2,5 aylık vaazlarını bir araya getirmektedir.

Eserde yer alan sohbetlerde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri insanı derinden etkileyen kendine has üslubuyla gönüllere hitap etmekte ve insanı kalbinde Aziz ve Celil olan Allah'a perde olan masivayı terk etmeye, şirkin gizlisinden ve açığıdan uzaklaşmaya çağırmaktadır. Onun nasihatlerindeki ayet ve hadis-i şerifler ışığında naklettiği her cümle bir hikmet incisidir.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme Eden: Prof. Dr. Dilaver Gürer
Sesli Kitap Toplam Süre: 12 Saat 29 Dakika
Hazırlayan: Meviza

Şükür

26 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey münafık! Zamanın boşa gidiyor. Ey işlerini elinde tutan! Kaybediyorsun, sermayen gidiyor. Sermayen dinindir. Sen ise dünyalık karşılığında dinini yiyorsun. Sen eğer dinini yersen, o da biter, tükenir; dinin halk için, saygı görmek için, dinar ve dirhem için, makam ve...
DAHA FAZLASI

42. Kalp Katılığı - Havf (Cenab-ı Hak'tan Korkmak)

29 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey âlimler! Ey ilim öğrenenler! İlim maksat değildir, maksat ilmin meyvesidir. Meyvesi olmayan ağacın ne faydası olur? İlmin meyvesi ancak amel ve ihlastır. Kitap ve Sünnet araçtır; onlarla amel edilir, iş yapılır. Kendisiyle iş yapılmazsa âlet nasıl faydalı olur? Sanatkâr,...
DAHA FAZLASI

43. Kıyamet Gününe Hazırlanmak

29 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey Rabbinden rahmet isteyen kişi! Onun değerini bir ölç. Zîrâ o şu an senin elinde. Onun değeri nedir? Rabbinin rahmetinin değeri, senin O’nun yarattıklarına karşı merhamet göstermen, şefkatli davranman ve onlara karşı niyetini düzeltmendir. Sen istediğin şeye karşılık ortaya bir...
DAHA FAZLASI

44. Güzel Ahlak

03 Ağustos 2013 /cilaulhatir
"Ey oğul! Eğer sen Rabbinden bir şeyler bekliyor ve O’nu istiyor isen, bana yapış ve benim vereceğim bir hırkaya ve bir lokmaya râzı ol. Senden istediğim hizmetleri yerine getir. Sözlerime muhâlefet etme. Eğer böyle yaparsan na âlâ, aksi halde benden...
DAHA FAZLASI

45. Belaların Hikmeti

04 Ağustos 2013 /cilaulhatir
"Ey câhiller! Siz zenginlik kapısını terkettiniz, fakirlik kapısına yapıştınız. Cömertin kapısını terkettiniz, sizi aşağılayanın kapısına yapıştınız. Merhamet sâhibinin kapısını terkettiniz, merhametsizin kapısına yapıştınız. Kâdirin kapısını terkettiniz, âcizin kapısına yapıştınız. Ey O’nu tanımayan câhiller! Yakında O hepinizi önüne toplayacak, o toplanma...
DAHA FAZLASI