Javascript etkin değil.

Cilau'l Hatır

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Cilau'l Hatır Hakkında

Eserin tam adı "Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir" şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyâsına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize "Bâtınî ve zâhirî konularda gönül dünyâsına yansıyan fikirlerin cilâsı" şeklinde çevirmek mümkündür.

Cilâu'l-hâtır, Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî'nin adeta devamı niteliğindedir. Meclislerden yani sohbetlerden oluşmaktadır.

Bu vaaz ve sohbetlerin tamamı tasavvufla ilgilidir. İlk sohbetin târihi 9 Receb 546/1152, son meclisin tarihi ise 24 Ramazan 546'dır. Başka bir deyişle Cilâu’l-Hâtır Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin yaklaşık 2,5 aylık vaazlarını bir araya getirmektedir.

Eserde yer alan sohbetlerde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri insanı derinden etkileyen kendine has üslubuyla gönüllere hitap etmekte ve insanı kalbinde Aziz ve Celil olan Allah'a perde olan masivayı terk etmeye, şirkin gizlisinden ve açığıdan uzaklaşmaya çağırmaktadır. Onun nasihatlerindeki ayet ve hadis-i şerifler ışığında naklettiği her cümle bir hikmet incisidir.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme Eden: Prof. Dr. Dilaver Gürer
Sesli Kitap Toplam Süre: 9 Saat 16 Dakika
Seslendiren: Çetin Oral
Hazırlayan: Meviza

Şükür

26 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey münafık! Zamanın boşa gidiyor. Ey işlerini elinde tutan! Kaybediyorsun, sermayen gidiyor. Sermayen dinindir. Sen ise dünyalık karşılığında dinini yiyorsun. Sen eğer dinini yersen, o da biter, tükenir; dinin halk için, saygı görmek için, dinar ve dirhem için, makam ve...
DAHA FAZLASI

Kalp Katılığı - Havf - Allah'tan Korkmak

29 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Kulun şakîliğinin (cehennemlik oluşunun) alâmeti kalp katılığı, göz kuruluğu, uzun emeller peşinde koşması, elinde olanda cimrilik etmesi, emir ve nehyi küçümsemesi ve bela geldiğinde hoşnutsuzluk göstermesidir. Bu vasıflarda birini görürseniz biliniz ki, o şakîdir."
DAHA FAZLASI

Kıyamet Gününe Hazırlanmak

29 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Yazıklar olsun sana ki, Allah’ı bildiğini söylüyorsun da, O’nun yarattıklarına merhamet etmiyorsun!. Sen iddianda yalancısın… Ârifbillah olan kimse O’nun yarattıklarına ilim yönünden merhamet eder; topluluklara da hüküm (şerîat) cihetinden merhamet eder. Hüküm ayırır. İlim ise bir araya getirir."
DAHA FAZLASI

Güzel Ahlak

03 Ağustos 2013 /cilaulhatir
"Ey oğul! Eğer sen Rabbini istiyor isen, bana yapış ve benim vereceğim bir hırkaya ve bir lokmaya râzı ol.. Senden istediğim hizmetleri yerine getir. Sözlerime muhâlefet etme. Eğer böyle yaparsan na âlâ, aksi halde benden uzak dur. Bu yol nefsle,...
DAHA FAZLASI

Belaların Hikmeti

04 Ağustos 2013 /cilaulhatir
"Ey cahiller! Siz zenginlik kapısını terkettiniz, fakirlik kapısına yapıştınız. Cömertin kapısını terkettiniz, sizi aşağılayanın kapısına yapıştınız. Merhamet sahibinin kapısını terkettiniz, merhametsizin kapısına yapıştınız. Kâdir'in kapısını terkettiniz, âcizin kapısına yapıştınız.."
DAHA FAZLASI